Thông tư 132/2018/TT-BTC Chế độ kế toán Doanh nghiệp siêu nhỏ. Ngày 28/12/2018 Bộ tài chính ban hành Thông tư 132/2018/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/4/2019. - Đào Tạo Kế Toán

Thông tư 132/2018/TT-BTC Chế độ kế toán Doanh nghiệp siêu nhỏ. Ngày 28/12/2018 Bộ tài chính ban hành Thông tư 132/2018/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/4/2019. - Đào Tạo Kế Toán