Câu hỏi kế toán : Các khoản tổn thất, đánh giá lại các khoản đầu tư; phải hạch toán như thế nào ? - Đào Tạo Kế Toán

Câu hỏi kế toán : Các khoản tổn thất, đánh giá lại các khoản đầu tư; phải hạch toán như thế nào ? - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Câu hỏi kế toán : Các khoản tổn thất, đánh giá lại các khoản đầu tư; phải hạch toán như thế nào ?

 

Kế toán hỏi :

Trường hợp 1: Gửi tiền có kỳ hạn; cho vay; mua các khoản đầu tư để nắm giữ đến ngày đáo hạn ;

Trường hợp 2: Cách hạch toán lãi trái phiếu, cho vay; thu hồi khoản đầu tư;

Trường hợp 3: Các khoản tổn thất, đánh giá lại các khoản đầu tư; phải hạch toán như thế nào ?

Trả lời :

Kế toán VAFT cảm ơn sự tin tưởng của các bạn !

Căn cứ theo điều 16, thông tư số: 200/2014/TT-BTC, ngày 22 tháng 12 năm 2014 ;

 Với trường hợp gửi tiền có kỳ hạn; cho vay; mua các khoản đầu tư để nắm giữ đến ngày đáo hạn bằng tiền; ghi:

Nợ tài khoản 128 - đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ;

Có các tài khoản 111; 112.

Và định kỳ, kế toán ghi nhận khoản phải thu về lãi tiền gửi; lãi trái phiếu; lãi cho vay; ghi:

Nợ tài khoản 138 - phải thu khác ;1388;

Nợ tài khoản 128 - đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ;lãi nhập gốc;

có tài khoản 515 - doanh thu hoạt động tài chính.

Với trường hợp thu hồi các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn; VAFT hướng dẫn bạn ghi như sau:

nợ các tài khoản 111; 112; 131; 152; 156; 211;....;theo giá trị hợp lý;

nợ tài khoản 635 - chi phí tài chính ;nếu lỗ;

có tài khoản 128 - đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ;giá trị ghi sổ;

có tài khoản 515 - doanh thu hoạt động tài chính ;nếu lãi;.

Với trường hợp chuyển các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn thành đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh; liên kết; cách hạch toán như sau:

nợ các tài khoản 221; 222 ;theo giá trị hợp lý;

nợ tài khoản 635 - chi phí tài chính ;nếu lỗ;

có tài khoản 128 - đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ;giá trị ghi sổ;

có các tài khoản liên quan ;nếu phải đầu tư thêm;

có tài khoản 515 - doanh thu hoạt động tài chính ;nếu lãi;.

Với trường hợp kế toán các giao dịch liên quan đến trái phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn, VAFT hướng dẫn bạn hạch toán như sau:

Nếu trường hợp mua trái phiếu nhận lãi trước:

- khi trả tiền mua trái phiếu nhận lãi trước; ghi:

nợ tài khoản 128 - đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ;

có các tài khoản 111; 112;… ;số tiền thực chi;

có tài khoản 3387 - doanh thu chưa thực hiện ;phần lãi nhận trước;.

- định kỳ; tính và kết chuyển lãi của kỳ kế toán theo số lãi phải thu từng kỳ; ghi:

nợ tài khoản 3387 - doanh thu chưa thực hiện;

có tài khoản 515 - doanh thu hoạt động tài chính.

- thu hồi giá gốc trái phiếu khi đến hạn thanh toán; ghi:

nợ các tài khoản 111; 112;...

có tài khoản 128 - đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ;

Nếu trường hợp mua trái phiếu nhận lãi định kỳ:

- khi trả tiền mua trái phiếu; ghi:

nợ tài khoản 128 - đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ;

có các tài khoản 111; 112;...

- định kỳ ghi nhận tiền lãi trái phiếu:

nợ các tài khoản 111; 112; 138;

có tài khoản 515 - doanh thu hoạt động tài chính.

- thu hồi giá gốc trái phiếu khi đến hạn thanh toán; ghi:

nợ các tài khoản 111; 112;...

có tài khoản 128 - đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ;

nếu trường hợp mua trái phiếu nhận lãi sau:

- khi trả tiền mua trái phiếu; ghi:

nợ tài khoản 128 - đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ;

có các tài khoản 111; 112;...

- định kỳ tính lãi trái phiếu và ghi nhận doanh thu theo số lãi phải thu từng kỳ; ghi:

nợ tài khoản 138 - phải thu khác ;

có tài khoản 515 - doanh thu hoạt động tài chính.

- khi đến hạn thanh toán trái phiếu; thu hồi gốc và lãi trái phiếu; hạch toán như sau:

nợ các tài khoản 111; 112;...

có tài khoản 128 - đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ;

có tài khoản 138 - phải thu khác ; số lãi của các kỳ trước;

có tài khoản 515 - doanh thu hoạt động tài chính ;lãi kỳ đáo hạn;.

 Với trường hợp kế toán khoản tổn thất do không thu hồi được các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn chưa được lập dự phòng phải thu khó đòi:

Khi có các bằng chứng cho thấy một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư có thể không thu hồi được ;như bên phát hành công cụ mất khả năng thanh toán; phá sản…; kế toán phải đánh giá khả năng; xác định giá trị khoản đầu tư có thể thu hồi được. nếu khoản tổn thất được xác định một cách đáng tin cậy; kế toán phải ghi nhận phần chênh lệch giữa giá trị có thể thu hồi nhỏ hơn giá trị ghi sổ khoản đầu tư vào chi phí tài chính; VAFT hướng dẫn cách hạch toán như sau:

nợ tài khoản 635 - chi phí tài chính;

có tài khoản 128 - đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ;1281; 1282; 1288;.

- trường hợp sau khi ghi nhận khoản tổn thất; nếu có bằng chứng chắc chắn cho thấy khoản tổn thất có thể thu hồi lại được; kế toán ghi nhận phần chênh lệch giữa giá trị có thể thu hồi cao hơn giá trị ghi sổ khoản đầu tư; ghi:

nợ tài khoản 128 - đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ;

có tài khoản 635 - chi phí tài chính.

Với trường hợp đánh giá lại số dư các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được phân loại là các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ:

- trường hợp lãi; ghi:

nợ tài khoản 128 - đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

có tài khoản 413 - chênh lệch tỷ giá hối đoái.

- trường hợp lỗ;cách hạch toán như sau:

nợ tài khoản 413 - chênh lệch tỷ giá hối đoái

có tài khoản 128 - đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Trung tâm Kế toán VAFT xin chân trọng cảm ơn ! 
 

  Xem thêm : Kế toán VAFT mở các lớp kế toán thực hành thực tế chuyên sâu, giảng viên là những người tham gia công tác kế toán lâu năm, rất yêu nghề