Các trường hợp doanh nghiệp được quyền sa thải người lao động - Đào Tạo Kế Toán

Các trường hợp doanh nghiệp được quyền sa thải người lao động - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Các trường hợp doanh nghiệp được quyền sa thải người lao động

 Căn cứ Điều 126 Bộ luật Lao động 2012, hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây: