Câu hỏi kế toán : Chiết khấu thương mại, giảm giá, các khoản nợ khó đòi phải hạch toán như thế nào ? - Đào Tạo Kế Toán

Câu hỏi kế toán : Chiết khấu thương mại, giảm giá, các khoản nợ khó đòi phải hạch toán như thế nào ? - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Câu hỏi kế toán : Chiết khấu thương mại, giảm giá, các khoản nợ khó đòi phải hạch toán như thế nào ?

Câu hỏi kế toán :

Trường hợp 1 : Bán hàng trong nước và xuất khẩu chưa thu ngay, thuộc đối tượng chịu thuế.
Trường hợp 2: Chiết khấu thương mại, giảm giá, các khoản nợ khó đòi.
Trường hợp 3: Các khoản thu liên quan tới nhà thầu xây dựng; phải hạch toán như thế nào ?
Kế toán VAFT cảm ơn sự tin tưởng của các bạn !

 

Trả lời:

VAFT xin hướng dẫn chi tiết như sau nha.

Căn cứ theo điều 18, thông tư số: 200/2014/TT-BTC, ngày 22 tháng 12 năm 2014 ;

Với trường hợp sản phẩm; hàng hoá; dịch vụ; bất động sản đầu tư thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế xuất khẩu; thuế bảo vệ môi trường; kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo giá bán chưa có thuế; các khoản thuế gián thu phải nộp được tách riêng ngay khi ghi nhận doanh thu ;kể cả thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp trực tiếp; cách hạch toán như sau:

Nợ tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng ; tổng giá thanh toán;

Có tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ;giá chưa có thuế;

Có tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

Với trường hợp Kế toán chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán;

a; Trường hợp số tiền chiết khấu thương mại; giảm giá hàng bán đã ghi ngay trên hóa đơn bán hàng; kế toán phản ánh doanh thu theo giá đã trừ chiết khấu; giảm giá ;ghi nhận theo doanh thu thuần; và không phản ánh riêng số chiết khấu; giảm giá;

b; Trường hợp trên hóa đơn bán hàng chưa thể hiện số tiền chiết khấu thương mại; giảm giá hàng bán do khách hàng chưa đủ điều kiện để được hưởng hoặc chưa xác định được số phải chiết khấu; giảm giá thì doanh thu ghi nhận theo giá chưa trừ chiết khấu ;doanh thu gộp;. Sau thời điểm ghi nhận doanh thu; nếu khách hàng đủ điều kiện được hưởng chiết khấu; giảm giá thì kế toán phải ghi nhận riêng khoản chiết khấu giảm giá để định kỳ điều chỉnh giảm doanh thu gộp; VAFT hướng dẫn cách hạch toán như sau:

Nợ tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu ; giá chưa có thuế;

Nợ tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ;số thuế của hàng giảm giá; chiết khấu thương mại;

Có tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng ;tổng số tiền giảm giá;.

Với trường hợp Số chiết khấu thanh toán phải trả cho người mua do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn quy định; trừ vào khoản nợ phải thu của khách hàng; ghi:

Nợ tài khoản 111 - Tiền mặt;

Nợ tài khoản 112 - Tiền gửi Ngân hàng;

Nợ tài khoản 635 - Chi phí tài chính ;Số tiền chiết khấu thanh toán;

Có tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng.

Đối với công trình xây dựng, phương pháp kế toán các khoản phải thu của nhà thầu đối với khách hàng liên quan đến hợp đồng xây dựng, VAFT hướng dẫn cách hạch toán như sau :

a; Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch:

- Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy; kế toán căn cứ vào chứng từ phản ánh doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành ;không phải hóa đơn; do nhà thầu tự xác định; ghi:

Nợ tài khoản 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

Có tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

- Căn cứ vào hóa đơn được lập theo tiến độ kế hoạch để phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch đã ghi trong hợp đồng; ghi:

Nợ tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng ;

Có tài khoản 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng;

Có tài khoản 3331 - thuế giá trị gia tăng phải nộp ; 

b; Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện; khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận; kế toán phải lập hóa đơn trên cơ sở phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận; căn cứ vào hóa đơn; ghi:

Nợ tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng ;

Có tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ;

Có tài khoản 3331 - thuế giá trị gia tăng phải nộp ;

c; Khoản bồi thường thu được từ khách hàng hay các bên khác để bù đắp cho các chi phí không bao gồm trong giá trị hợp đồng ;như sự chậm trễ; sai sót của khách hàng và các tranh chấp về các thay đổi trong việc thực hiện hợp đồng; ghi:

Nợ tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng;

Có tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ;

Có tài khoản 3331 - thuế giá trị gia tăng phải nộp ;

Với trường hợp phát sinh khoản nợ phải thu khó đòi thực sự không thể thu nợ được phải xử lý xoá sổ; căn cứ vào biên bản xử lý xóa nợ; ghi:

Nợ tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản ; số đã lập dự phòng;

Nợ tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp ;số chưa lập dự phòng;

Có tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng.

VAFT đặc biệt lưu ý bạn: Khi lập Báo cáo tài chính; số dư nợ phải thu của khách hàng bằng ngoại tệ được đánh giá theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm lập báo cáo tài chính:

- Nếu tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá Đồng Việt Nam; ghi:

Nợ tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng

Có tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái ;

- Nếu tỷ giá ngoại tệ giảm so với tỷ giá Đồng Việt Nam; ghi:

Nợ tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái ;

Có tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng.

Trung tâm Kế toán VAFT xin chân trọng cảm ơn ! 
 

 

  Xem thêm : Kế toán VAFT mở các lớp kế toán thực hành thực tế chuyên sâu, giảng viên là những người tham gia công tác kế toán lâu năm, rất yêu nghề