Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất năm 2023 - Đào Tạo Kế Toán

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất năm 2023 - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất năm 2023


Vị trí kế toán trưởng giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong công ty, việc bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho kế toán trưởng là điều cần thiết và rất quan trọng. Trung tâm đào tạo & dịch vụ kế toán VAFT đưa ra mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán Trưởng, kế toán viên để Anh/Chị tham khảo:

 Mục lục bài viết
1. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần
2. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH
3. Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng của Công ty
4. Mẫu quyết định bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ kế toán viên (nhân viên kế toán)
5. Mẫu quyết định phân công kế toán công đoàn  

6. Các câu hỏi thường gặp về việc bổ nhiệm kế toán trưởng

 

1. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần

Kế toán trưởng của công ty là một vị trí đặc biệt quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp, kế toán trưởng phải là người có chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực kế toán, cụ thể là chứng chỉ Kế toán trưởng và thông thường là người có kinh nghiệm không chỉ về học vấn, kiến thức mà kinh nghiệm thực tiễn là điều vô cùng quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. Kế toán trưởng giỏi, giàu kinh nghiệm có thể giúp doanh nghiệp rất nhiều trong quá trình quản lý tài chính và đặc biệt trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động thuế. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm cao nhất trong việc kê khai, quyết toán thuế của doanh nghiệp và dưới quyền quản lý duy nhất của một người (thường là Chủ tịch hội đồng quản trị/Giám đốc).

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng một phần ghi nhận rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát hoạt động tài chính và thuế của doanh nghiệp.Trung tâm đào tạo & dịch vụ kế toán VAFT  giới thiệu mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng để các công ty vận dụng và áp dụng vào tình hình hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp mình, cụ thể:

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần 

 

CÔNG TY -------

Số: ........... - QĐ/CTY                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                          --------o0o--------

                                                                                            ....., ngày .... tháng ..... năm 20.....

 

                             QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                           CÔNG TY CỔ PHẦN .......

                               (V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty)


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ......................

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ............ ;

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ......... ;

- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

                                           QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Nay bổ nhiệm

Họ và tên: ………………… Giới tính: …….

Sinh ngày :…./…./….... Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: … do công an .... cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT :……………………………

Chỗ ở hiện tạ i:…………………………………

Giữ chức vụ: Kế tóa trưởng Công ty cổ phần ........

Điều 2. Ông (bà) …………… có các nghĩa vụ:

- Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

- Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

- Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

- Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

- Ông (bà) ……… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty.

Điều 3. Ông (bà) ……… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


Nơi nhận:

- Như điều 3                                                              T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Lưu VP                                                                                 CHỦ TỊCH


2. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH

Kế toán trưởng giữ vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng. Trung tâm đào tạo & dịch vụ kế toán VAFT cung cấp cho Anh/chị mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH để tham khảo và áp dụng. Tương tự như loại hình Công ty cổ phần, đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Công ty TNHH một thành viên thì việc bổ nhiệm kế toán trưởng của công ty luôn là một trong những quyết định quan trọng bậc nhất trong việc bổ nhiệm cán bộ chuyên môn. 
Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH 

CÔNG TY TNHH ....                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: .../20../QĐ – ………                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                      

                                                                         Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20....

 

                            QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

                                                CÔNG TY TNHH .........

                                  (V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty....)

                          HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH .............

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH ...... ;

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty TNHH...... ;

- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

                                                    QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm

Họ và tên: …………… Giới tính: …….

Sinh ngày :…./…./…..... Dân tộc:Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: … do công an .... cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT: ……………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………

Giữ chức vụ: Kế tóa trưởng Công ty TNHH ......

Điều 2. Ông (bà) …………… có các nghĩa vụ:

- Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

- Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

- Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

- Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

- Ông (bà) ………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3                                                         T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

- Lưu VP                                                                          CHỦ TỊCH

 


3. Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng của Công ty

Khi bổ nhiểm kế toán trưởng mới thì công ty phải tiến hành miễn nhiệm kế toán trưởng cũ. Dựa theo nguyên tắc Cơ quan, bộ phận hoặc cá nhân nào có quyền bổ nhiệm thì có quyền miễn nhiệm. Trung tâm đào tạo & dịch vụ kế toán VAFT giới thiệu mẫu quyết định này để Anh/Chị tham khảo thêm:
Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng của Công ty 

 

CÔNG TY ..............                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …. /20....../QĐ-                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                         ...., ngày......tháng......năm........

  

                           QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

                        V/v: Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty đối với bà ………….

                                  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY………

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2020;.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ………… ;

- Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty………………… ;

                                               QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1: Miễn nhiệm Bà …… thôi giữ chức vụ kế toán trưởng công ty …… kể từ ngày ..... tháng ... năm ..........

 Điều 2: Bà ………… chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ ……

 Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày.....tháng.....năm..... cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Bà ……… và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

Như điều 3 (để thực hiện)                     T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
- Lưu HCNS


4. Mẫu quyết định bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ kế toán viên (nhân viên kế toán)

Trong các loại hình doanh nghiệp như công ty cổ phần, công ty TNHH ... căn cứ vào quy mô hoạt động các công ty thường xây dựng các bộ phận Kế toán - Tài chính. Như vậy, ngoài kế toán trưởng thì có thể bổ nhiệm các nhân viên kế toán khác hoạt động theo các mảng độc lập. Các nhân viên kế toán này thường được tuyển dụng theo dạng nhân viên và được phân công công việc cụ thể dưới sự quản lý của kế toán trưởngThông thường các kế toán viên được kế toán trưởng bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể theo yêu cầu công việc của công ty.
Mẫu quyết định bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ kế toán viên (nhân viên kế toán) 

 

CÔNG TY ...........                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỐ: 02/QĐ/GĐ/......                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                   ......, ngày ...... tháng ...... năm 20......

 

                            QUYẾT ĐỊNH CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG

                                                  CÔNG TY .................

                        V/v: Bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ kế toán viên

 - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.......

- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc;

- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

                                         QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm: ...............................................

Sinh ngày: ..................................................................

Hộ khẩu thường trú: ...................................................

Chỗ ở hiện tại:............................................................

CMTND số: ..................................................................

Giữ chức vụ: Kế toán viên Công ty: ........................

 Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

1. Kế toán viên có các quyền sau:

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán tái sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

- Lập các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

- Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

 2. Kế toán viêncó các nghĩa vụ sau:

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

- Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

 Điều 3: Ông/ Bà ................. . và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Nơi nhận:                                                                    KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

- Như Điều 1

- Lưu VP

 

5. Mẫu quyết định phân công kế toán công đoàn
Trung tâm đào tạo & dịch vụ kế toán VAFT giới thiệu mẫu quyết định phân công kế toán công đoàn để các tổ chức, doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở tham khảo và vận dụng trên thực tế.
Mẫu quyết định phân công kế toán công đoàn 

 

LĐLĐ QUẬN THỦ ĐỨC                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN ………                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /QĐ-CĐCS                                        

                                                                  Thủ Đức, ngày …. tháng …..năm …….

 
                                                 QUYẾT ĐỊNH

                                    Phân công Kế toán Công đoàn

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN ………

Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn …… .,

                                     QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công đồng chí ……… – phụ trách Kế toán Công đoàn ……… trong thời hạn 05 năm kể từ ngày .

Điều 2. Đồng chí …… có trách nhiệm thực hiện đúng các chức năng và nhiệm vụ của mình theo sự phân công của Ban Chấp hành Công đoàn ……

Điều 3. Ban Chấp hành Công đoàn ………… Và đồng chí ……… chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;                                           
TM. BAN CHẤP HÀNH

- Lưu.                                                          CHỦ TỊCH

 


6. Câu hỏi thường gặp về bổ nhiệm kế toán trường, kế toán viên ?

Thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần ?

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật kế toán năm 2015 thì phải dựa vào điều lệ công ty cổ phần quy định như thế nào để xác định thẩm quyền, cụ thể:

+ Đối với Điều lệ quy định công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc, thì người đại diện theo pháp luật đó có thẩm quyền bố trí, bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế kế toán trưởng.

+ Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp này Điều lệ phải có quy định phân công cụ thể một trong số những người đại diện theo pháp luật của công ty có thẩm quyền bố trí, bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế kế toán trưởng.

Điều kiện bổ nhiệm Kế toán Trưởng là gì ?

Điều kiện chung: Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

c) Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên. Đối với các đơn vị riêng biệt, tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán cũng có những khác biệt, đặc biệt là trong các đơn vị nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị công lập.... Chúng ta nên căn cứ vào từng lĩnh vực để ra soát các tiêu chuẩn cụ thể.

Ai được bổ nhiệm kế toán trưởng trường học ?

Theo thông tin tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV quy định: “Đơn vị kế toán là các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch này: có tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính theo quy định của Luật kế toán”.

Khoản 1, Điều 6, Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV quy định: “Các đơn vị kế toán quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 2 của Thông tư liên tịch này phải bố trí người làm kế toán trưởng”.

Như vậy, các trường học và các phòng ban khác thuộc UBND huyện. Nếu là đơn vị kế toán theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV đều phải bổ nhiệm kế toán trưởng. Thủ tục, thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV. Phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT- BTC-BNV.

 

Xem thêm : Khóa học Đào tạo Kế toán trưởng

                   Khóa học kế toán thuế thực hành thực tế chuyên sâu

                   Học kế toán trưởng ở đâu, điều kiện, thi, cấp chứng chỉ kế toán trưởng