Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng - Đào Tạo Kế Toán

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng 

 

Đơn vị: …………………….
MST: ……………………….
Số: ………………………….             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                       ----------------------
                                                         Hà Nội, ngày tháng năm 2020


GIÁM ĐỐC


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của sở Kế hoạch và Đầu Tư số ... cấp ngày ...
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty
- Căn cứ trách nhiệm quyền hạn, chức năng Giám đốc Công ty;


QUYẾT ĐỊNH
(Bổ nhiệm kế toán trưởng )

 

Điều 1:
Bổ nhiệm: ............................................... Giới tính: Nam/Nữ
Sinh ngày: ................................. Dân tộc: ................... Quốc tịch: Việt Nam
Căn cước công dân số/Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số: .................................................
Ngày cấp: ........................... Cơ quan cấp: ..............................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………….
Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………
Nghề nghiệp : Kế Toán
Là người phụ trách kế toán cho: CÔNG TY ………………………………………
Có hiệu lực từ ngày ký quyết định này

Điều 2: Ông/Bà: ....................................... được hưởng các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy chế của công ty.
Thời hạn hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký quyết định

Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn:
 Thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán tài chính, chứng từ của doanh nghiệp. Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Kế Toán.
 Giao dịch Ngân hàng, Cơ quan thuế, và các cơ quan chức năng liên quan đến hệ thống kế toán Công ty
 Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công Ty và pháp luật trên cương vị kế toán.
Điều 4: Các phòng ban Công ty và Bà: ............................................. chiếu theo quyết định thi hành.


Nơi gửi:
- Ông/Bà: ......................................
- Lưu văn phòng.

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY                                
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)                          

 

 

Xem thêm : Khóa học Đào tạo Kế toán trưởng