File Excel tính tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 - Đào Tạo Kế Toán

File Excel tính tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
File Excel tính tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Dưới đây là File Excel tính tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, VAFT cập nhật cho các bạn kế toán.

 File Excel tính tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đề cập cụ thể đến phần trăm (%) năng suất lao động, phần trăm (%) thâm niên để được xét tính thưởng Tết; mức lương hằng tháng để làm cơ sở tính tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020… Theo đó:


- Phần trăm (%) năng suất lao động được căn cứ vào kết quả đánh giá của Quản lý Phòng/Ban.

- Phần trăm (%) thâm niên được tính dựa vào thời gian làm việc (được tính từ ngày ký hợp đồng chính thức đến ngày 31/12/2019).

Sau đây là một số lưu ý khi sử dụng File Excel tính tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020:

 (i) File Excel tính tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 có giá trị làm mẫu tham khảo (không mang tính bắt buộc);

 (ii) Doanh nghiệp dựa vào tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Điều 103 Bộ luật Lao động 2012; Quy chế thưởng của doanh nghiệp… để đưa ra cách tính tiền thưởng Nguyên đán Canh Tý 2020 một cách phù hợp cho người lao động.

Điều 103. Tiền thưởng – Bộ luật Lao động 2012

1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Tải file Excel tính tiền thưởng Tết Nguyên Đán 2020: Tại đây