Có được hưởng đồng thời phụ cấp chức vụ và phụ cấp trách nhiệm? - Đào Tạo Kế Toán

Có được hưởng đồng thời phụ cấp chức vụ và phụ cấp trách nhiệm? - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Có được hưởng đồng thời phụ cấp chức vụ và phụ cấp trách nhiệm?
Bà Hà Thị Hồng công tác tại Trung tâm y tế huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Bà Hồng hỏi, bà vừa được bổ nhiệm là Trưởng Phòng tài chính kế toán của đơn vị, vừa được bổ nhiệm kế toán trưởng đơn vị thì có được không?Bà Hồng muốn biết, bà có được hưởng cả hai loại phụ cấp (Phụ cấp chức vụ và phụ cấp trách nhiệm) không? Vừa qua thanh tra tỉnh có kết luận việc bổ nhiệm như trên là vi phạm Khoản 4, Điều 52 Luật Kế toán năm 2015.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Về bổ nhiệm kế toán trưởng

Theo Điều 52, Luật Kế toán 2015 quy định về những người không được làm kế toán:

“... 4. Người đang là người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định”.

Mục đích của quy định này nhằm đảm bảo sự kiểm soát lẫn nhau giữa những người cùng thực hiện công việc trong quy trình nghiệp vụ kế toán của đơn vị, tránh việc bắt tay lợi dụng làm thất thoát tiền, tài sản của nhà nước.

Đối với đơn vị kế toán nhà nước người đang quản lý điều hành đơn vị được hiểu là thủ trưởng đơn vị.

Trường hợp bà là Trưởng Phòng tài chính tại Trung tâm y tế huyện thì không thuộc đối tượng không được làm kế toán trưởng tại đơn vị.

Về phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng

Phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà kế toán nhà nước.

Trường hợp cá nhân là Trưởng Phòng tài chính kế toán của đơn vị và được bổ nhiệm kế toán trưởng đơn vị thì được hưởng phụ cấp chức vụ và phụ cấp trách nhiệm kế toán trưởng theo quy định hiện hành.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ