Theo phương pháp kê khai thường xuyên, doanh nghiệp ngành nông nghiệp tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh như thế nào ? - Đào Tạo Kế Toán

Theo phương pháp kê khai thường xuyên, doanh nghiệp ngành nông nghiệp tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh như thế nào ? - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Theo phương pháp kê khai thường xuyên, doanh nghiệp ngành nông nghiệp tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh như thế nào ?

Câu hỏi kế toán: 

Theo phương pháp kê khai thường xuyên, doanh nghiệp ngành nông nghiệp tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh như thế nào ?

Trả lời :
Căn cứ theo điều 27, thông tư số: 200/2014/TT-BTC, ngày 22 tháng 12 năm 2014 ; theo phương pháp kê khai thường xuyên, những doanh nghiệp ngành nông nghiệp sẽ tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh như sau:
a) Cuối kỳ, kế toán tính và kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp theo đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, kinh doanh, ghi:
Nợ tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.
Nợ tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán (phần chi phí nguyên vật liệu trên mức bình thường).
Có tài khoản 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.
b) Cuối kỳ, kế toán tính và kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp theo từng đối tượng tập hợp chi phí, ghi:
Nợ tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.
Nợ tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán (chi phí nhân công trên mức bình thường).
Có tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp.
c) Cuối kỳ, kế toán thực hiện việc tính toán, phân bổ và kết chuyển chi phí sản xuất chung cho từng đối tượng tập hợp chi phí, VAFT xin hướng dẫn chi tiết như sau:
Nợ tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.
Nợ tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán (phần chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ vào giá thành sản phẩm).
Có tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung.
d) Trị giá sản phẩm phụ thu hồi, ghi:
Nợ tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu.
Có tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.
đ) Trị giá phế liệu thu hồi, nguyên liệu, vật liệu xuất thuê ngoài gia công xong nhập lại kho, ghi:
Nợ tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu.
Có tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.
e) Trị giá súc vật con và súc vật nuôi béo chuyển sang súc vật làm việc, hoặc súc vật sinh sản, ghi:
Nợ tài khoản 211 - tài sản cố định hữu hình.
Có tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang..
g) Giá thành sản xuất thực tế sản phẩm sản xuất xong nhập kho hoặc tiêu thụ ngay, ghi:
Nợ tài khoản 155 - Thành phẩm.
Nợ tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán.
Có tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.
h)Trường hợp sản phẩm sản xuất ra được sử dụng tiêu dùng nội bộ ngay không qua nhập kho, ghi:
Nợ các tài khoản 641; 642; 241.
Có tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Trung tâm Kế toán VAFT xin chân trọng cảm ơn ! 

Xem thêm : ☘️ Kế toán VAFT mở các lớp kế toán thực hành thực tế chuyên sâu, giảng viên là những người tham gia công tác kế toán lâu năm, rất yêu nghề

                           ️  Khóa học Kế toán trưởng cấp chứng chỉ theo quy định Bộ Tài Chính  

                            ☘️ Dịch vụ kế toán thuế