Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất và tổng hợp văn bản hướng dẫn - Đào Tạo Kế Toán

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất và tổng hợp văn bản hướng dẫn - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất và tổng hợp văn bản hướng dẫn

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất và tổng hợp văn bản hướng dẫn. 

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất; Tổng hợp văn bản hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất; Ai phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp?. 

 

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất và tổng hợp văn bản hướng dẫn

Về vấn đề này, Kế toán VAFT chia sẻ như sau:

1. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất là Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, được sửa đổi bởi các văn bản sau:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2013, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015;

- Luật Đầu tư 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

Xem thêm: Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020.

- Luật Dầu khí 2022.

2. Tổng hợp văn bản hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

2.1. Tổng hợp nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2014 và riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014;

- Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.

- Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2018.

 Xem thêm: Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC ngày 07/5/2018.

- Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, có hiệu lực từ ngày 04/06/2021.

2.2. Tổng hợp thông tư hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 02/8/2014.

- Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 08/2013/TT-BTC, Thông tư 85/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2014;

- Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2014;

- Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 06/8/2015.

- Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn nội dung chi và quản lý phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2016.

- Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016.

- Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2018.

Xem thêm: Văn bản hợp nhất 66/VBHN-BTC ngày 19/12/2019.

3. Ai phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp?

Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế, bao gồm:

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;

- Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã;

- Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

(Điều 2 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008)

 Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Bạn muốn học làm kế toán tổng hợp - Thuế thực tế (Lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế) có thể tham gia: Lớp  học thực hành kế toán thực tế.

 Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !