Văn bản hợp nhất số 66/VBHN-BTC của Bộ Tài chính năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế - Đào Tạo Kế Toán

Văn bản hợp nhất số 66/VBHN-BTC của Bộ Tài chính năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế - Đào Tạo Kế Toán