Luật số 32/2013/QH13 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp - Đào Tạo Kế Toán

Luật số 32/2013/QH13 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Luật số 32/2013/QH13 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

         .

                                                                                               

QUỐC HI
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Luật s: 32/2013/QH13
Hà Nội, ngà1tháng 6 2013
 
Căcứ Hiến pháp nước Cnhòxã hi chủ nghĩViệt Nană1992 đã được sđổibổ sunmsố điều theNghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốhộbanh Luật sđổibổ sunmsố điều cLuật thuế thnhậdoannghisố 14/2008/QH12.
 “3. Cơ sở thưntrú cdoannghinước ngoàlà cơ sở sxutkindoanmà thônqua cơ sở nàydoannghinước ngoàtiếhànmphần hoặc toàbộ hođnsảxutkindoantViệt Nam, bao gồm:
a) Chnhánhvăn phònđiều hànhnhà máycônxưngphươntiện vtimỏ dumỏ kmỏ hoặc đđiểm khai thác tài nguyên thiên nhiên khátại Việt Nam;
bĐđiểm xây dựng, công trìnxây dựng, lắp đtlp ráp;
c) Cơ sở cuncấp dịch vụbagm cả dch vụ tư vthônqungưlàm cônhotổ chc, cá nhân khác;
dĐại lý chdoannghip nưngoài;
đĐại ditViNatrontrưnhlà đại dicó thẩm quyền ký kết hđnđntên doannghinưngoàhoặc đại dikhông có thẩm quyền ký kếhợp đnđứntêdoannghinước ngoànhưnthưnxuyên thhiện vigiahànhoá hoặc cunndcvụ tViNam.
2. Thu nhập khác bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; thu nhập từ quyền sử dụng tài sản, quyền sở hữu tài sản, kể cả thu nhập từ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản, trong đó có các loại giấy tờ có giá; thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; khoản thu từ nợ khó đòi đã xoá nay đòi được; khoản thu từ nợ phải trả không xác định được chủ; khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót và các khoản thu nhập khác, kể cả thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 4 Điều 4; bổ sung các khoản 8, 9, 10 và 11 vào Điều 4 như sau:
 “4Thnhtừ hođộnsxutkindoanhànhoá, dch vụ cdoannghiệp có từ 30số lađộnnquâtronnăm trở lêlà người khuyết ttngưsau cai nghinngưnhiễm vi rúgây ra hi chứnsugiảm miễn dịcmắc phi ở người (HIV/AIDSvà có số lao động bìnquâtrong năm từ hai mươi ngưtrở lênkhônbao gồdoannghihođntronlĩnvc tàchínhkindoanh bđnsn.
 “8Thnhtừ chuyển nhưnchứnchỉ giảm pháthải (CERscdoannghiđược cấp chứng chỉ giảm phát thi.
11Thnhtừ chuygiacônnghệ thulĩnvưtiêchuygiacho tổ chccá nhân ở địbàcó điều kikintế - xã hđbit khó khăn.
 “3Thnhập từ hoạt đnchuyển nhưnbđnsnchuyển nhưndự án đtư, chuyển nhưnquyền thagidự án đầu tư, chuyển nhưnquyền thăm khathác, chế biếkhoánsphxác định riênđể kê khai nthuế. Thnhtừ chuyển nhưng dự án đu tư (trừ dự án thăm dòkhathác khoánsn), thnhập từ chuyển nhưnquyền tham gidự án đtư (trừ chuyển nhưnquyền tham gidự áthăkhathákhoánsn), thnhtừ chuyển nhưnbđnsnếlỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãchođộng sxutkindoantrong kỳ tính thuế.
1Trừ các khoản chquđntkhoản 2 Điều nàydoannghiđưtrừ mkhoản chkhxác đnthnhập chthuế nếđáp ứnđủ cáđiều kisau đây:
bKhoản chi có đủ hoá đơn, chntừ theo quđịnh cpháluậtĐốvhoá đơn muhànhoá, dcvụ tnlần có giá trị từ hai mươi triđntrở lên phcó chntừ thantoán khônntimttrừ các trưnhkhônbắt buphải có chntừ thantoákhôndùntiền mặt thequđịnh cpháp luật.
2khoản chkhônđưtrừ khxáđịnthnhchịthuế bagm:
a) Khoản chkhônđáứnđủ các điều kiquđịntại khoản 1 Điều nàytrừ phần giá trị tthất dthiêtaidch bnvà trưnhợp bất khả khánkhác không đưbthưng;
bKhoản tiền phạt do vi phạm hành cnh;
c) Khoản chđược bù đắp bnnguồkinh phí khác;
d) Phần chphí qulý kindoanddoannghinưngoài phâbổ chcơ sở thưntrú tại ViNam vượt mtínthephươnpháp phâbổ dpháp luật ViNam quy đnh;
đ) Phần chi vưmc thequy định cpháp luật về trích lp dự phòng;
e) Phần chtrả lãtivay vốsản xutkindoancđtưnkhônphải là tổ chtín dụng hotổ chkinh tế vưquá 150mlãi sut cơ bdNgân hànNhà nước Việt Nam cônbố tthđiểm vay;
hKhoản trích trước vào chphí khônđúnquy định của pháp luật;
iTilươngticônca chủ doannghiệp tư nhânthù lao trả chsánlviêdoannghiệp khôntrtiếp tham giđiều hànsản xutkindoanhtiền lươngtin công, các khoản hch toáchkhác để chtrả chngười lao độnnhưnthtế không chtrả hoặc kncó hóđơnchứntừ thequđịnh của pháluật;
k) Phần chi trả lãtin vay vn tươnứng vphần vđiều lệ còthiếu;
lPhần thuế giá trị gitănđầu vàđã được khtrthuế giá trị gitănnthephươnphákhu trừ, thuế thnhdoannghip;
nKhoản tàtrợtrừ khoản tàtrợ chgiádục, y tếnghiêckhohọckhc phhqu thiêtai, lànhà đđoàkếtnhà tìnnganhà chđối tưnchínsáctheo quđịnca pháluật, khoản trợ thechương trìncNhà nưdành chcác đphươnthuộđa bàcó điều kikintế - xã hđbikhó khăn;
oPhần trícnquỹ