Theo phương pháp kê khai thường xuyên, doanh nghiệp hạch toán công cụ, dụng cụ như thế nào ? - Đào Tạo Kế Toán

Theo phương pháp kê khai thường xuyên, doanh nghiệp hạch toán công cụ, dụng cụ như thế nào ? - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Theo phương pháp kê khai thường xuyên, doanh nghiệp hạch toán công cụ, dụng cụ như thế nào ?

Câu hỏi kế toán : 

Theo phương pháp kê khai thường xuyên, doanh nghiệp hạch toán công cụ, dụng cụ như thế nào ?

Trả lời : 
Căn cứ theo điều 26, thông tư số: 200/2014/TT-BTC, ngày 22 tháng 12 năm 2014 ;
Với trường hợp, doanh nghiệp áp dụng theo phương pháp kê khai thường xuyên, thì hạch toán công cụ dụng cụ như sau:

a) Mua công cụ, dụng cụ nhập kho, nếu thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ thì giá trị của công cụ, dụng cụ được phản ánh theo giá mua chưa có thuế giá trị gia tăng, căn cứ vào hóa đơn, phiếu nhập kho và các chứng từ có liên quan, ghi:
Nợ tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ (giá chưa có thuế giá trị gia tăng )
Nợ tài khoản 133 - Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (số thuế giá trị gia tăng đầu vào) ;
Có các tài khoản 111; 112; 141; 331,... (tổng giá thanh toán).
Nếu thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ thì giá trị công cụ, dụng cụ mua vào bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.
b) Trường hợp khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá hàng bán nhận được sau khi mua công cụ, dụng cụ (kể cả các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế về bản chất làm giảm giá trị bên mua phải thanh toán) thì kế toán phải căn cứ vào tình hình biến động của công cụ, dụng cụ để phân bổ số chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán được hưởng dựa trên số công cụ, dụng cụ còn tồn kho hoặc số đã xuất dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, VAFT xin hướng dẫn chi tiết như sau:
Nợ các tài khoản 111; 112; 331,....
Có tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ (nếu công cụ, dụng cụ còn tồn kho)
Có tài khoản 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (nếu công cụ, dụng cụ đã xuất
dùng cho sản xuất kinh doanh) Có các tài khoản 641; 642 (nếu công cụ, dụng cụ đã xuất dùng cho hoạt động bán hàng, quản lý doanh nghiệp)
Có tài khoản 242 - Chi phí trả trước (nếu được phân bổ dần)
Có tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán (nếu sản phẩm do công cụ, dụng cụ đó cấu thành đã được xác định là tiêu thụ trong kỳ)
Có tài khoản 133 - Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ ; (nếu có).
c) Trả lại công cụ, dụng cụ đã mua cho người bán, ghi:
Nợ tài khoản 331 - Phải trả cho người bán
Có tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ (giá trị công cụ, dụng cụ trả lại)
Có tài khoản 133 - Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (nếu có) (thuế giá trị gia tăng đầu vào của công cụ, dụng cụ trả lại cho người bán).
d) Phản ánh chiết khấu thanh toán được hưởng (nếu có), ghi:
Nợ tài khoản 331 - Phải trả cho người bán
Có tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.
đ) Xuất công cụ, dụng cụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, VAFT xin hướng dẫn chi tiết như sau.
- Nếu giá trị công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê liên quan đến một kỳ kế toán được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh một lần, ghi:
Nợ các tài khoản 623; 627; 641; 642
Có tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ (1531; 1532).
- Nếu giá trị công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê liên quan đến nhiều kỳ kế toán được phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh, ghi:
+ Khi xuất công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê, ghi:
Nợ tài khoản 242 - Chi phí trả trước
Có tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ.
+ Khi phân bổ vào chi phí sản xuất, kinh doanh cho từng kỳ kế toán, ghi:
Nợ các tài khoản 623; 627; 641,642,...
Có tài khoản 242 - Chi phí trả trước.
- Ghi nhận doanh thu về cho thuê công cụ, dụng cụ, ghi:
Nợ các tài khoản 111; 112; 131,...
Có tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .
Có tài khoản 3331 - Thuế giá trị gia tăng phải nộp ..
- Nhận lại công cụ, dụng cụ cho thuê, ghi:
Nợ tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ .
Có tài khoản 242 - Chi phí trả trước (giá trị còn lại chưa tính vào chi phí).
g) Đối với công cụ, dụng cụ nhập khẩu, VAFT xin hướng dẫn chi tiết như sau.
- Khi nhập khẩu công cụ, dụng cụ, ghi:
Nợ tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ
Có tài khoản 331 - Phải trả cho người bán
Có tài khoản 3331 - Thuế giá trị gia tăng phải nộp ; (nếu thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng nhập khẩu không được khấu trừ)
Có tài khoản 3332- Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có).
Có tài khoản 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)
Có tài khoản 33381 - Thuế bảo vệ môi trường.
- Nếu thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng nhập khẩu được khấu trừ, ghi:
Nợ tài khoản 133 - Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
Có tài khoản 3331 - Thuế giá trị gia tăng phải nộp ;.
- Trường hợp mua công cụ, dụng cụ có trả trước cho người bán một phần bằng ngoại tệ thì phần giá trị công cụ, dụng cụ tương ứng với số tiền trả trước được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ứng trước. Phần giá trị công cụ, dụng cụ bằng ngoại tệ chưa trả được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm mua công cụ, dụng cụ.
h) Đối với công cụ, dụng cụ không cần dùng:
- Khi thanh lý, nhượng bán công cụ, dụng cụ kế toán phản ánh giá vốn ghi:
Nợ tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán
Có tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ.
- Kế toán phản ánh doanh thu bán công cụ, dụng cụ ghi:
Nợ các tài khoản 111; 112; 131
Có tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .
Có tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

Trung tâm Kế toán VAFT xin chân trọng cảm ơn ! 

Xem thêm : ☘️ Kế toán VAFT mở các lớp kế toán thực hành thực tế chuyên sâu, giảng viên là những người tham gia công tác kế toán lâu năm, rất yêu nghề

                           ️  Khóa học Kế toán trưởng cấp chứng chỉ theo quy định Bộ Tài Chính    

                            ☘️ Dịch vụ kế toán thuế