Báo cáo tài chính điện tử có cần ký tên, đóng dấu của nhà thầu? - Đào Tạo Kế Toán

Báo cáo tài chính điện tử có cần ký tên, đóng dấu của nhà thầu? - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Báo cáo tài chính điện tử có cần ký tên, đóng dấu của nhà thầu?

Trường hợp nhà thầu sử dụng dịch vụ thuế điện tử của Tổng cục Thuế để kê khai báo cáo tài chính, quyết toán thuế hàng năm thì bản in báo cáo tài chính của nhà thầu từ hệ thống thuế điện tử (đã được ký điện tử và có xác nhận của cơ quan thuế) không yêu cầu phải ký tên, đóng dấu nhà thầu.

 Công ty ông Phạm Được (Đắk Nông) lập báo cáo tài chính để quyết toán thuế hàng năm và nộp hồ sơ điện tử lên Cục Thuế (có xác nhận của Cục thuế tỉnh).


Ông Được hỏi, khi công ty download hồ sơ báo cáo tài chính (có thể hiện đã được ký điện tử) để nộp cùng với hồ sơ dự thầu tham dự đấu thầu thì hồ sơ dự thầu này có được xem là hợp lệ hay không hay phải ký và đóng dấu vào bản báo cáo tài chính này thì mới được xem là hồ sơ dự thầu hợp lệ?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 3 Luật Đấu thầu quy định hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 10 Chương IV Mẫu HSMT xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì nhà thầu phải đính kèm bản sao các báo cáo tài chính tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành, kèm theo là bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây:

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;

- Báo cáo kiểm toán (nếu có);

- Các tài liệu khác.

Đối với vấn đề của ông Được, trường hợp nhà thầu sử dụng dịch vụ thuế điện tử của Tổng cục Thuế để kê khai báo cáo tài chính, quyết toán thuế hàng năm thì bản in báo cáo tài chính của nhà thầu từ hệ thống thuế điện tử (đã được ký điện tử và có xác nhận của cơ quan thuế) không yêu cầu phải ký tên, đóng dấu nhà thầu.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ