Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.1, eTax 1.5.6, HTKK 4.1.4, iTaxViewer 1.5.4 - Đào Tạo Kế Toán

Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.1, eTax 1.5.6, HTKK 4.1.4, iTaxViewer 1.5.4 - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.1, eTax 1.5.6, HTKK 4.1.4, iTaxViewer 1.5.4

Ngày 28/02/2019, Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.1, eTax 1.5.6, HTKK 4.1.4, iTaxViewer 1.5.4 đáp ứng Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính; Thông tư số 107/2014/TT-BTC ngày 8/8/2014 của Bộ Tài chính.

 

 Thực hiện Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung và thay thế Phụ lục 02 và 04 của Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán; Thông tư số 107/2014/TT-BTC ngày 8/8/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho người điều hành dầu khí, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.7.1; Ứng dụng Dịch vụ thuế điện từ (eTax) phiên bản 1.5.6; Ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.1.4; Ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.5.4, cụ thể như sau:

- Nâng cấp bổ sung các bộ Báo cáo tài chính (năm, hợp nhất, giữa niên độ) theo mẫu biểu của thông tư số 334/2016/TT-BTC.

- Nâng cấp bổ sung bộ Báo cáo tài chính theo mẫu biểu của thông tư số 107/2014/TT-BTC.

- Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.4 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK 3.7.1, eTax 1.5.6, HTKK 4.1.4;

Từ ngày 01/03/2019, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng iHTKK 3.7.1, eTax 1.5.6, HTKK 4.1.4, iTaxViewer phiên bản 1.5.4 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.