Cập nhật ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản HTKK 3.8.1 - Đào Tạo Kế Toán

Cập nhật ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản HTKK 3.8.1 - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Cập nhật ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản HTKK 3.8.1

 Ngày 12/01/2018), Tổng cục Thuế đã có Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK), ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK), ứng dụng Thuế điện tử (eTax). Theo đó: 

- Nâng cấp ứng dụng HTKK lên phiên bản 3.8.1;

- Nâng cấp ứng dụng iHTKK lên phiên bản 3.6.1;

- Nâng cấp ứng dụng eTax lên phiên bản 1.4.1;

- Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) lên phiên bản 1.4.3 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo:

+ Thông tư 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 (đối với bộ báo cáo tài chính dành cho các tổ chức tín dụng);

+ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 (đối với bộ báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ và dạng tóm lược dành cho doanh nghiệp) và một số yêu cầu của người sử dụng.