Mọi khoản chi tiếp khách đều được trừ khi xác định thuế TNDN - Đào Tạo Kế Toán

Mọi khoản chi tiếp khách đều được trừ khi xác định thuế TNDN - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Mọi khoản chi tiếp khách đều được trừ khi xác định thuế TNDN

“Về vấn đề chi tiền tiếp khách của doanh nghiệp có giới hạn mức chi được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp hay không? Trân trọng cảm ơn!” – Đây là thắc mắc của chị Diễm Trang (Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh).

 Trước đây, phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ sẽ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.


Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế


2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:


m) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra;

Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2015, theo Khoản 4 Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 thì không còn bị giới hạn bởi con số 15% tổng số chi được trừ.

Bởi vậy, hiện nay mọi khoản chi tiếp khách của doanh nghiệp nếu có hóa đơn, chứng từ hợp lệ chứng minh được đó là khoản chi tiếp khách của doanh nghiệp thì sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế doanh nghiệp.