Mẫu báo cáo tài chính mới nhất theo Thông tư 200 và 133 - Đào Tạo Kế Toán

Mẫu báo cáo tài chính mới nhất theo Thông tư 200 và 133 - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Mẫu báo cáo tài chính mới nhất theo Thông tư 200 và 133

Mẫu báo cáo tài chính mới nhất theo Thông tư 200 và 133. 

Hiện nay các mẫu báo cáo tài chính đang được áp dụng theo thông tư 200 và thông tư 133. Cụ thể:
Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200: Áp dụng cho các doanh nghiệp lớn.
Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133: Áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ.. 

 

Ngoài ra, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể sử dụng lựa chọn sử dụng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC để thực hiện báo cáo tài chính nhưng phải:   

  • Thông báo cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp   
  • Thực hiện nhất quán trong năm tài chính.

Để biết thêm các thông tin chi tiết về các mẫu báo cáo tài chính mới nhất tham khảo ngay nội dung dưới đây.

1. Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200

Tải toàn bộ mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 file excel TẠI ĐÂY

Mẫu báo cáo tài chính năm    

STT Báo cáo Mẫu số
1 Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01 – DN
2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 – DN
3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B 03 – DN
4 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B 09 – DN

Mẫu báo cáo tài chính giữa niên độ

Mẫu báo cáo tài chính giữa niên độ đầy đủ                                                                                

STT Báo cáo Mẫu số
1 Bảng cân đối kế toán giữa niên độ Mẫu số B 01a – DN
2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ Mẫu số B 02a – DN
3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ Mẫu số B 03a – DN
4 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc Mẫu số B 09a – DN

Mẫu báo cáo tài chính giữa niên độ tóm lược                                                                             

STT Báo cáo Mẫu số
1 Bảng cân đối kế toán giữa niên độ Mẫu số B 01b – DN
2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ Mẫu số B 02b – DN
3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ Mẫu số B 03b – DN
4 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc Mẫu số B 09a – DN

Xem thêm:   

  • Báo cáo tài chính giữa niên độ là gì?   
  • Các loại báo cáo tài chính hiện nay [Cập nhật 2024]

2. Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133

Tải toàn bộ các mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133 TẠI ĐÂY

Hệ thống báo cáo tài chính năm cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục

Các mẫu báo cáo bắt buộc phải có                       

STT Báo cáo Mẫu số
1 Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01a – DNN
2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DNN
3 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DNN

Lưu ý: Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp có thể lựa chọn lập Báo cáo tình hình tài chính theo Mẫu số B01b – DNN thay cho Mẫu số B01a – DNN.

Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số F01 – DNN).

Báo cáo không bắt buộc nhưng khuyến khích lập                          

STT Báo cáo Mẫu số
1 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 – DNN

Hệ thống báo cáo tài chính năm cho doanh nghiệp vừa và nhỏ không hoạt động liên tục

Các mẫu báo cáo bắt buộc phải có                       

STT Báo cáo Mẫu số
1 Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01 – DNNKLT
2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DNN
3 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DNNKLT

Báo cáo không bắt buộc nhưng khuyến khích lập                                                                                                                         

STT Báo cáo Mẫu số
1 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 – DNN

Hệ thống báo cáo tài chính năm cho các doanh nghiệp siêu nhỏ    

STT Báo cáo Mẫu số
1 Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01 – DNNKLT
2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DNN
3 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DNNKLT

3. Lưu ý khi lập báo cáo tài chính

Một số điều doanh nghiệp cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính:   

  • Đảm bảo sử dụng biểu mẫu báo cáo tài chính theo quy định pháp luật   
  • Doanh nghiệp có thể sửa đổi, bổ sung báo cáo tài chính sao cho phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động và yêu cầu quản lý nhưng phải được BTC chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.   
  • Doanh nghiệp có thể lập thêm các báo cáo khác nhằm phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.   
  • Nội dung, phương pháp lập và trình bày các chỉ tiêu trong từng báo cáo cần được thống nhất phản ánh trung thực (đầy đủ, khách quan, không có sai sót), hợp lý tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

Trên đây là toàn bộ các mẫu báo cáo tài chính mới nhất theo thông tư 133 và thông tư 200. Hy vọng đã giúp các doanh nghiệp hoàn thiện việc báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

 

 Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Bạn muốn học làm kế toán tổng hợp - Thuế thực tế (Lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế) có thể tham gia: Lớp  học thực hành kế toán thực tế.