Lịch nộp các loại báo cáo thuế mới nhất. Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế mới nhất cụ thể: Hạn nộp thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Báo cáo tài chính, Tờ khai Quyết toán thuế TNCN và TNDN... mới nhất hiện nay. - Đào Tạo Kế Toán

Lịch nộp các loại báo cáo thuế mới nhất. Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế mới nhất cụ thể: Hạn nộp thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Báo cáo tài chính, Tờ khai Quyết toán thuế TNCN và TNDN... mới nhất hiện nay. - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Lịch nộp các loại báo cáo thuế mới nhất. Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế mới nhất cụ thể: Hạn nộp thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Báo cáo tài chính, Tờ khai Quyết toán thuế TNCN và TNDN... mới nhất hiện nay.

Lịch nộp các loại báo cáo thuế mới nhất. 

Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế mới nhất cụ thể: Hạn nộp thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Báo cáo tài chính, Tờ khai Quyết toán thuế TNCN và TNDN... mới nhất hiện nay. 

 

I. Thời hạn nộp thuế môn bài

Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP về thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

a) Doanh nghiệp mới thành lập: 
  +) Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài 
chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 
  +) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 
không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế sẽ tính và thông báo mức lệ phí môn bài phải nộp theo quy định.


Ví dụ 1: Kế toán VAFT thành lập ngày 12/03/2021 mức vốn điều lệ là 3 tỷ.
- Theo quy định Cty được miễn lệ phí môn bài năm đầu thành lập (tức là được miễn lệ phí môn bài năm 2021)
- Hạn nộp tờ khai thuế môn bài năm 2022 chậm nhất ngày 30/1/2022.
- Hạn nộp tiền thuế môn bài năm 2022 chậm nhất ngày 30/1/2022 (Mức nộp là 2.000.000/năm)
- Từ năm 2022 trở đi sẽ phải nộp tiền lệ phí môn bài hàng năm. Hạn chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm.

b) Doanh nghiệp đang hoạt động:
  - Trường hợp 
trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi. 

Ví dụ 2: Kế toán VAFT thành lập 11/02/2019 vốn điều lệ là 3 tỷ.
- Ngày 12/04/2021 Cty tăng vốn điều lệ từ 3 tỷ lên 5 tỷ.
-> Cty sẽ phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài năm 2022 chậm nhất là ngày 30/1/2022 (năm sau năm thay đổi) và hạn nộp Tiền thuế môn bài năm 2022 cũng là ngày 30/1/2022 (Lúc này sẽ xác định mức lệ phí môn bài mới nha).


Lưu ýDù thay đổi vốn điều lệ có làm Tăng hoặc Không tăng mức thuế môn bài phải nộp -> Thì vẫn phải nộp Tờ khai thuế môn bài khi có thay đổi nha.
- Nếu không thay đổi vốn điều lệ thì không phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài hàng năm (Chỉ nộp tiền lệ phí môn bài thôi)

II. Thời hạn nộp thuế GTGT, TNCN, TNDN

Căn cứ theo quy định tại Điều 44 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 về Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, cụ thể như sau:
 
1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:
  a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;
  b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:
  a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.

7. Trường hợp người nộp thuế khai thuế 
thông qua giao dịch điện tử trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế mà cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tiếp tục hoạt động.

Kết luận:
- Thời hạn nộp tờ khai thuế theo tháng: 
Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo.
- Thời hạn nộp tờ khai thuế theo quý: 
Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo.

VD: Cty Kế toán VAFT kê khai thuế GTGT theo tháng: -> Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2021. Hạn nộp chậm nhất là ngày 20/2/2021.
VD: Cty B kê khai thuế GTGT theo quý: => Tờ khai thuế GTGT quý 4/2021. Hạn nộp chậm nhất là ngày 31/1/2022.
 
- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm: 
Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
  Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm gồm: Tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm, tờ khai giao dịch liên kết; các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán thuế.

(theo khoản 3 Điều 43 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14)
VD: Hồ sơ quyết toán thuế năm 2021. Hạn chậm nhất sẽ là ngày 31/3/2022.

III. Thời hạn nộp Tiền thuế

Căn cứ theo quy định tại Điều 55 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 về Thời hạn nộp tiền thuế, cụ thể như sau:
 
"1. Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.
    Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì tạm nộp theo quý, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau."

 
Như vậy:
- Thời hạn nộp tiền thuế cũng là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.


Ví dụ: Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý 4/2021 là ngày 31/1/2022 -> Thời hạn nộp tiền thuế GTGT quý 4/2021 cũng là ngày 31/1/2022.
 
- Riêng thời hạn nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Ví dụ: Thời hạn nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 4/2021 là ngày 30/1/2022.
                                   

 Chú ý: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp tiền thuế trùng ngày nghỉ
           
Căn cứ theo quy định tại Điều 86 Thông tư 80/2021/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022).
             
Điều 86. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp thuế:
           
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 44 Luật Quản lý thuế và Điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Thời hạn nộp thuế được thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 55 Luật Quản lý thuế và Điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ khai thuếthời hạn nộp thuế 
trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó theo quy định tại Bộ Luật dân sự.
             

 

Công ty kế toán VAFT xin tổng hợp chi tiết lịch nộp các loại tờ khai, báo cáo theo từng tháng, quý và từng loại cụ báo cáo thể như sau:

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2023

                                                                                                                                                                                                        

Tháng Thời hạn nộp DN kê khai thuế GTGT
            theo Quý
DN kê khai thuế GTGT theo Tháng
1 20/1/2023              
Tờ khai Thuế GTGT T12/2022
           

                        
Tờ khai Thuế TNCN T12/2022 (nếu có)
           
 
            30/1/2023
             
             
             
             
             
           
Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2022
           

Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2022 (nếu có)
           

                                   
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2022 (nếu có)
           

                                   
BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2022
           

                                   
Nộp tiền thuế môn bài năm 2023
           
     
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2022 (nếu có)
           

           
           
BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2022
           

           
           
Nộp tiền thuế môn bài năm 2023
           
2 20/2/2023              
Tờ khai Thuế GTGT T1/2023

Tờ khai Thuế TNCN T1/2023 (nếu có)
           
3 20/3/2023              
Tờ khai Thuế GTGT T2/2023

               
Tờ khai Thuế TNCN T2/2023 (nếu có)
           
 
             

            30/3/2023
             
             
           
Quyết toán Thuế TNDN năm 2022
           

                                   
Quyết toán Thuế TNCN năm 2022
           

                                  
Báo Cáo Tài Chính năm 2022            
           
           
Quyết toán Thuế TNDN năm 2022
           

                        
Quyết toán Thuế TNCN năm 2022
           

                       
Báo Cáo Tài Chính năm 2022            
           
           

            Xem thêmBáo cáo tài chính nộp cho những cơ quan nào
             
           
4 20/4/2023              
Tờ khai Thuế GTGT T3/2023
           

                  
Tờ khai Thuế TNCN T3/2023(nếu có)
           
30/4/2023
             
             
             
           
Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2023
           

                 
Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2023 (nếu có)
           

                        
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2023(nếu có)
           

                        
BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2023
                        
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2023 (nếu có)
           

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2023
5 20/5/2023              
Tờ khai Thuế GTGT T4/2023

                      
Tờ khai Thuế TNCN T4/2023 (nếu có)
           
6 20/6/2023              
Tờ khai Thuế GTGT T5/2023

                       
Tờ khai Thuế TNCN T5/2023 (nếu có)
           
7 20/7/2023              
Tờ khai Thuế GTGT T6/2023
           

                       
Tờ khai Thuế TNCN T6/2023 (nếu có)
           
30/7/2023
             
           
Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2023

Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2023 (nếu có)
           

               
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2023
           

                        
BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2023
                        
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2023
           

                        
BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2023
8 20/8/2023              
Tờ khai Thuế GTGT T7/2023

                        
Tờ khai Thuế TNCN T7/2023(nếu có)
           
9 20/9/2023              
Tờ khai Thuế GTGT T8/2023

              
Tờ khai Thuế TNCN T8/2023 (nếu có)
           
           
10
           
 
           
20/10/2023              
Tờ khai Thuế GTGT T9/2023

                        
Tờ khai Thuế TNCN T9/2023 (nếu có)
           
 
            30/10/2023
             
             
           
Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2023

Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2023 (nếu có)
           

                        
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2023
           

                        
BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2023
                        
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2023
           

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2023
           
11 20/11/2023              
Tờ khai Thuế GTGT T10/2023

                        
Tờ khai Thuế TNCN T10/2023 (nếu có)
           
12 20/12/2023              
Tờ khai Thuế GTGT T11/2023

                  
Tờ khai Thuế TNCN T11/2023 (nếu có)
           
Nếu không may bạn chậm nộp -> Các bạn tính số tiền phạt chậm nộp Tờ khai để đi nộp phạt luôn nha, chi tiết bạn có thể xem: Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế

 Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Bạn muốn học làm kế toán tổng hợp - Thuế thực tế (Lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế) có thể tham gia: Lớp  học thực hành kế toán thực tế.