Kế toán hỏi về cổ đông góp vốn - Đào Tạo Kế Toán

Kế toán hỏi về cổ đông góp vốn - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Kế toán hỏi về cổ đông góp vốn

Mn ơi, cổ đông trong công ty chiếm 40% cổ phần có công ty riêng có phải giao dịch liên kết không ạ? Có phải kê khai phải khai giao dịch liên kết không ạ?