Hướng dẫn hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư - Đào Tạo Kế Toán

Hướng dẫn hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Hướng dẫn hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư

Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3793/TCT-CS ngày 23/9/2019 hướng dẫn Cục thuế tỉnh Long An về việc hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư.

 Căn cứ các quy định của pháp luật và trình bày của Cục thuế tỉnh Long An tại Công văn 1400/CT-TTHT ngày 17/6/2019, Công ty CP Điện mặt trời Erouplast Long An được thành lập từ dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời Erouplast Long An theo Giấy đăng ký kinh doanh số 1101877021 ngày 16/3/2018, thay đổi lần thứ hai ngày 02/11/2018.

Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 0814467137 ngày 05/7/2018 về việc xây dựng dự án điện mặt trời Europlast Long An có quy định thời gian đưa dự án vào vận hành sản xuất kinh doanh từ ngày 01/6/2019.

Ngày 03/6/2019, Công ty được cấp giấy phép  hoạt động điện lực, ngày 20/6/2019, Công ty chính thức bán sản phẩm cho EVN Việt Nam thì Cục thuế xử lý việc hoàn thuế GTGT đối với số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động nếu đáp ứng đủ các điều kiện khấu trừ, điều kiện hoàn thuế đối với dự án đầu tư tại khoản 3 Điều 1 Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật quản lý Thuế sửa đổi 2016, khoản 6 Điều 1 Nghị định 100/2016/NĐ-CP và khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC. 

Khoản 3 Điều 1 Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế sửa đổi 2016, quy định:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13. 

...

3. Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng."

Khoản 6 Điều 1 Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định về hoàn thuế GTGT như sau:

 "6. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

...

2. Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế đối với dự án đầu tư như sau:

a) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này. Trường hợp, nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng."

Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn hoàn thuế GTGT như sau:

"3. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

...

2. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp hướng dẫn tại Điểm c Khoản 3 Điều này. Trường hợp, nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng."