Hướng dẫn cách kê khai Lệ phí môn bài năm 2023 qua mạng. Cách kê khai lệ phí môn bài qua mạng như nào? Ke toan VAFT xin hướng dẫn cách kê khai lệ phí môn bài qua mạng và trực tiếp; Cách kê khai thuế môn bài trên phần mềm HTKK rồi nộp trên trang thuedientu.gdt.gov.vn mới nhất: - Đào Tạo Kế Toán

Hướng dẫn cách kê khai Lệ phí môn bài năm 2023 qua mạng. Cách kê khai lệ phí môn bài qua mạng như nào? Ke toan VAFT xin hướng dẫn cách kê khai lệ phí môn bài qua mạng và trực tiếp; Cách kê khai thuế môn bài trên phần mềm HTKK rồi nộp trên trang thuedientu.gdt.gov.vn mới nhất: - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Hướng dẫn cách kê khai Lệ phí môn bài năm 2023 qua mạng. Cách kê khai lệ phí môn bài qua mạng như nào? Ke toan VAFT xin hướng dẫn cách kê khai lệ phí môn bài qua mạng và trực tiếp; Cách kê khai thuế môn bài trên phần mềm HTKK rồi nộp trên trang thuedientu.gdt.gov.vn mới nhất:

Hướng dẫn cách kê khai Lệ phí môn bài năm 2023 qua mạng . 

Cách kê khai lệ phí môn bài qua mạng như nào? Kế toán VAFT chúng tôi xin hướng dẫn cách kê khai lệ phí môn bài qua mạng và trực tiếp; Cách kê khai thuế môn bài trên phần mềm HTKK rồi nộp trên trang thuedientu.gdt.gov.vn mới nhất. 

 

Trước khi tiến hành kê khai Lệ phí môn bài bạn cần chú ý các vấn đề sau:


I. Xác định số Lệ phí môn bài phải nộp

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư  Mức thuế môn bài cả năm Bậc Mã Tiều mục
Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm Bậc 1 2862
Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng/năm Bậc 2 2863
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đồng/năm Bậc 3 2864
 

II. Thời hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài

Căn cứ theo Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:

a) Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Trường hợp trong năm 
có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

b) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.
 

III. Thời hạn nộp Tiền lệ phí môn bài

Căn cứ theo Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:

a) Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.
 
b) Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệpkhi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:
    - Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 
6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời gian miễn.
    - Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 
6 tháng cuối năm 
thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

c) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:
    - Trường hợp ra hoạt động trong 
6 tháng đầu năm: Chậm nhất là ngày 30/7 năm ra hoạt động.
    - Trường hợp ra hoạt động trong thời gian
 6 tháng cuối năm: Chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm ra hoạt động.

 

Ví dụ 1: Ke toan VAFT thành lập ngày 18/04/2023 Vốn điều lệ là 7 tỷ đồng => Như vậy Cty sẽ được miễn lệ phí môn bài năm 2023(được miễn thuế môn bài năm đầu thành lập), nhưng phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài năm 2023, cụ thể như sau:


- Nộp Tờ khai lệ phí môn bài năm 2023 chậm nhất ngày 30/1/2024.
  -> Cụ thể: Khi lập Tờ khai lệ phí môn bài thì chọn năm 2023 và chọn vào Cột số (9) trên Tờ khai "Trường hợp được miễn lệ phí môn bài" -> Tích chọn phần "Tổ chức mới thành lập" => Sau khi chọn xong -> Phần mềm sẽ tự động cập nhật Cột số (7) Số tiền lệ phí môn bài phải nộp = 0 (Do năm 2023 năm đầu thành lập nên được miễn lệ phí môn bài).

- Tiếp đó là: Nộp Tiền lệ phí môn bài năm 2024 chậm nhất ngày 30/1/2024 => Số tiền là: 2.000.000 - Bậc 2.

   -> Cụ thể: Khi lập giấy nộp tiền vào ngân sách thì ghi rõ: 00/CN/2024 Lệ phí môn bài mức (bậc 2)

- Từ năm 2025 trở đi sẽ phải nộp tiền lệ phí môn bài hàng năm là 2tr. Hạn chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm.

Ví dụ 2: Tiếp theo Ví dụ 1: Ngày 15/9/2023 Cty VAFT thành lập Chi nhánh A, như vậy Chi nhánh A cũng sẽ được miễn Lệ phí môn bài năm 2023 (do Cty đang trong thời gian miễn lệ phí môn bài, nên chi nhánh cũng được miễn).
- Chi nhánh phụ thuộc hay độc lập, cùng tỉnh hay khác tỉnh cũng đều được miễn nha.

- Nộp Tờ khai lệ phí môn bài năm 2023 chậm nhất ngày 30/1/2024. (Cách lập Tờ khai cũng như trên Ví dụ 1 nha)
- Nộp Tiền lệ phí môn bài năm 2024 chậm nhất ngày 30/1/2024. (Mức lệ phí môn bài là 1tr/1 năm).
- Từ năm 2025 trở đi sẽ phải nộp tiền lệ phí môn bài hàng năm. Hạn chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm.

Ví dụ 3: Tiếp theo Ví dụ 1: Ngày 21/08/2024 Cty VAFT thành lập Chi nhánh B, chi nhánh B sẽ phải nộp lệ phí môn bài.
Do Cty không nằm trong thời gian được miễn Lệ phí môn bài nữa, nên chi nhánh sẽ phải nộp Lệ phí môn bài ngay năm thành lập, tức là năm 2024 mức nộp là: 500.000 (do thành lập 6 tháng cuối năm nên phải nộp 50% mức phải nộp cả năm, từ năm sau trở đi sẽ nộp mức 1.000.000/năm) - Nếu thành lập 6 tháng đầu năm thì mức nộp là: 1.000.000.
- Nộp Tờ khai lệ phí môn bài năm 2024 
chậm nhất ngày 30/01/2025.
- Nộp Tiền lệ phí môn bài cho năm 2024 chậm nhất ngày 30/01/2025 (Lưu ý phần này: Nếu để sang năm 2025 nộp thì sẽ phải nộp luôn cho 2 năm 2024 và 2025 nha, vì hạn nộp chậm nhất của năm 2025 cũng là ngày 30/1/2025).


Ví dụ 4: Tiếp theo Ví dụ 1: Ngày 14/9/2024 Cty thay đổi vốn điều lệ từ 7 tỷ lên 12 tỷ (tức là mức lệ phí môn bài phải nộp tăng thêm từ Bậc 2 là: 2.000.000 lên  Bậc 1 là: 3.000.000)
- Cty sẽ phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài, chậm nhất ngày 30/1/2025 (
Chậm nhất là ngày 30/1 năm sau năm thay đổi).
- Không phải nộp thêm tiền lệ phí môn bài cho năm 2024 (vì nộp đầu năm rồi) => Nhưng tiền lệ phí môn bài năm 2025 sẽ phải tăng lên là: 3.000.000 hạn nộp chậm nhất là ngày 31/01/2025.

Chú ý:
 Nếu thay đổi vốn điều lệ => Dù tăng hoặc không tăng mức lệ phí môn bài phải nộp thì vẫn phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài nha.

Ví dụ 5: Tiếp theo Ví dụ 1: Ngày 14/9/2024 Cty thay đổi vốn điều lệ từ 7 tỷ lên 9 tỷ (tức là mức lệ phí bài phải nộp không tăng thêm mà vẫn là Bậc 2: 2.000.000)
- Cty sẽ phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài, chậm nhất ngày 30/1/2025 (
Chậm nhất là ngày 30/1 năm sau năm thay đổi).
- Còn tiền lệ phí môn bài phải nộp hằng năm vẫn là: 2.000.000.

 
=> Chi tiết về các trường hợp được miễn lệ phí môn bài; Thời hạn miễn lệ phí môn bài; Bậc thuế môn bài đối với cá nhân, hộ kinh doanh...
 

IV. Các cách kê khai lệ phí môn bài 

Sau khi đã xác định được số thuế môn bài phải nộp, các bạn tiến hành kê khai theo 1 trong 3 cách dưới đây là: Trực tiếp; Trực tuyến qua mạng và trên phần mềm HTKK:
 

Cách 1: Hướng dẫn cách kê khai Lệ phí môn bài trực tiếp


- Nếu các bạn kê khai trực tiếp (tức là các bạn sẽ mang Tờ khai lệ phí môn bài đi nộp trực tiếp cho cơ quan thuế + Mang giấy nộp tiền vào ngân sách ra ngân hàng để nộp tiền) thì làm theo hướng dẫn sau:

Lưu ý: Hiện tại chủ yếu là nộp qua mạng, nên nếu muốn nộp trực tiếp thì các bạn phải liên hệ với Chi cục thuế quản lý DN bạn xem họ có nhận trực tiếp không nha.

Bước 1: Lập tờ khai lệ phí môn bài ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.


Chi tiết cách lập Tờ khai lệ phí môn bài các bạn xem tại hướng dẫn ở bên dưới Cách 2 hoặc Cách 3 dưới đây nha.
 
Bước 2: Viết giấy nộp tiền vào NSNN theo mẫu số C1-02/NS
 
 
=> Sau khi làm xong các bạn đem đi nộp trực tiếp cho cơ quan thuế. Còn Giấy nôp tiền thì bạn ra Ngân hàng (địa điểm thu ngân sách nhà nước) để nộp nha.
 

Cách 2: Hướng dẫn cách kê khai Lệ phí môn bài qua mạng

Chú ý:
- Cách này thì yêu cầu DN phải mua Chữ ký số và đã đăng ký nộp thuế điện tử. (Thường khi mua Chữ ký số sẽ được hướng dẫn và đăng ký bước này nha. Nếu chưa đăng ký thì các bạn có thể nhờ bên Chữ ký số hướng dẫn để đăng ký nha.)
- Các bạn sẽ đăng ký khai thuế điện tử, nộp tiền thuế điện tử trên trang thuedientu.gdt.gov.vn.

Cách Kê khai lệ phí môn bài trên trang thuedientu.gdt.gov.vn:

Bước 1: Đăng ký Tờ khai lệ phí môn bài 01/LPMB:

- Đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng Tài khoản chữ ký số của DN.


Chú ý: Khi đăng nhập thì phải đăng nhập bằng MST có thêm chữ -QL vẫn là Mật khẩu như khi đăng nhập bằng MST thường.
Ví dụMST-QL tức là 0106208569-QL. (Bắt buộc phải thêm chữ QL thì mới vào được nha)
 

cách kê khai thuế môn bài qua mạng


- Sau khi đăng nhập thành công -> Các bạn bấm vào "Khai thuế" -> "Đăng ký tờ khai" -> Kéo xuống cuối cùng - Bấm vào "Đăng ký thêm tờ khai"

    -> Tiếp các bạn kéo chuột tìm đền Mục THUẾ MÔN BÀI -> 
Tích chọn vào ô vuông "01/LPMB - Tờ khai lệ phí môn bài (TT80/2021) -> Tiếp theo kéo xuống bấm "Tiếp tục" -> Chấp nhận.
 

Cách kê khai lệ phí môn bài trên thuedientu


=> Như vậy là đăng ký Tờ khai Lệ phí môn bài thành công -> Bây giờ là có thể Kê khai lệ phí môn bài trực tuyến trên trang thuedientu rồi, chi tiết xem bước 2.
 

Bước 2: Kê khai Lệ phí môn bài qua mạng trên thuedientu:

- Bấm vào mục "Khai thuế" -> "Kê khai trực tuyến" -> Lựa chọn Tờ khai "01/LPMB - Tờ khai lệ phí môn bài (TT80/2021)" -> Kiểm tra Loại tờ khai có phải là 
Chính thức hay Bổ sung -> Kiểm tra năm kê khai (có đúng năm muốn kê khai không) -> Tiếp tục.


Kê khai lệ phí môn bài


-> Tiếp đó sẽ xuất hiện Tờ khai lệ phí môn bài -> Các bạn sẽ khai trực tiếp trên Tờ khai này -> Rồi nộp luôn trên trang thuedientue là xong.

hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài


Cách khai các chỉ tiêu trên Tờ khai thuế môn bài.

Xem thêmCách lập tờ khai lệ phí môn bài


- Sau khi nhập xong các chỉ tiêu, các bạn bấm "Hoàn thành kê khai" -> “Ký và nộp tờ khai” vậy là đã xong phần Tờ khai Lệ phí môn bài rồi.
    -> Các bạn có thể bấm vào mục "Tra cứu" -> Vào phần "Tờ khai" -> Để kiểm tra tình trạng Tờ khai nộp thành công hay chưa nha.

 


Bước 3: Nộp Tiền lệ phí môn bài:

- Sau khi nộp xong Tờ khai lệ phí môn bài -> Thì các bạn phải nộp Tiền lệ phí môn bàiCó 2 cách để nộp như sau: 
    + Nộp qua kho bạc nhà nước (Ra ngân hàng nơi ủy nhiệm thu ngân sách để nộp, nhớ phải lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mẫu trên 
cách 1)
    + Đăng ký và nộp tiền điện tử -> Chi tiết bấm vào đường link bên dưới 
Cách 3.

 

Cách 3: Kê khai lệ phí môn bài trên HTKK

- Nếu kê khai trực tuyến như trên bị lỗi, các bạn có thể Kê khai Tờ khai Lệ phí môn bài trên Phần mềm HTKK -> Rồi kết xuất XML để nộp qua mạng nha.
    - Cách này cũng yêu cầu phải có Chữ ký số nha.


Bước 1: Lập tờ khai Lệ phí môn bài trên phần mềm HTKK:
- Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> "Phí - Lệ phí" -> Tờ khai lệ phí môn bài (01/LPMB) (TT80/2021).
(Nếu chưa có phần mềm HTKK thì tải về tại đây: 
Phần mềm HTKK)


hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài trên HTKK

-> Tiếp đó các bạn Kê khai các chỉ tiêu trên Tờ khai Lệ phí môn bài
    => Cách kê khai xem tại đây
Hướng dẫn lập tờ khai Lệ phí môn bài.

-> Sau khi kê khai xong các bạn Kết xuất XML (Các bạn nên chọn nơi lưu file nào dễ tìm, để sang bước 2 tìm cho nhanh) -> Sau đó nộp qua mạng. Cũng nộp trên trang thuedientu.gdt.gov.vn -> Cụ thể xem tại bước 2 dưới đây:

Bước 2Nộp tờ khai Lệ phí môn bài qua mạng:

- Sau khi kết xuất XML thành công -> Các bạn đăng nhập vào trang "thuedientu.gdt.gov.vn"

Lưu ý: Khi đăng nhập các bạn phải đăng nhập bằng MST-QL (Chi tiết các bạn xem lại Bước 1 ở Cách 2 bên trên nha).


- Sau khi đăng nhập xong các bạn bấm vào "Khai thuế" -> "Nộp tờ khai XML" => "Chọn tệp Tờ khai" -> Chọn nơi lưu file Tờ khai lệ phí môn bài vừa kết xuất XML ở bước 2 -> Ký điện tử -> Nộp tờ khai. (Chi tiết như dưới hình ảnh)

kê khai lệ phí môn bài trên htkk

Như vậy là các bạn đã nộp xong Tờ khai lệ phí môn bài qua mạng -> Tiếp đến là nộp Tiền Lệ phí môn bài nữa là xong.
  
Bước 3: Nộp Tiền lệ phí môn bài:

- Sau khi nộp xong Tờ khai lệ phí môn bài -> Thì các bạn phải nộp Tiền lệ phí môn bàiCó 2 cách để nộp như sau: 
    + Nộp qua kho bạc nhà nước (Ra ngân hàng nơi ủy nhiệm thu ngân sách để nộp, nhớ phải lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mẫu trên 
cách 1)
    + Đăng ký và nộp tiền thuế môn bài điện tử qua mạng:
 
Thuế môn bài cho văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

Theo Công văn 1279/TCT-CS ngày 04/04/2017 của Tổng cục thuế hướng dẫn:

- Trường hợp văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài;
- Trường hợp văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh không hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì 
không phải nộp lệ phí môn bài."

 Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !


Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Các bạn muốn học làm kế toán thực tế, lập BCTC, quyết toán thuế có thể xem thêm: Khóa  học thực hành kế toán thực tế