Tính tiền chậm nộp theo mức 0,03/ngày - Đào Tạo Kế Toán

Tính tiền chậm nộp theo mức 0,03/ngày - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Tính tiền chậm nộp theo mức 0,03/ngày

Đối với các khoản nợ thuế phát sinh trước ngày 1/7/2016 nhưng được nộp từ ngày 1/7/2016 trở đi thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. Các mức tính chậm nộp được áp dụng trước đó đều không còn áp dụng kể từ khi Luật số 106/2016/QH13 có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2016).

Tặng lại nguyên liệu dư thừa

Trước đề xuất của Quỹ học trò nghèo vùng cao muốn xin miễn thuế số lượng vải là nguyên liệu dư thừa của hợp đồng gia công do Công ty Desipro Pte.LTD tặng, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 42 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC thì căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam và nội dung thoả thuận trong hợp đồng gia công, việc xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn để gia công và sản phẩm gia công được thực hiện như sau: Bán tại thị trường Việt Nam; Xuất khẩu trả ra nước ngoài; Chuyển sang thực hiện hợp đồng gia công khác tại Việt Nam; Biếu, tặng tại Việt Nam; Tiêu hủy tại Việt Nam. Về thủ tục hải quan đối với trường hợp biếu tặng thực hiện theo Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 58 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Theo đó, trường hợp của Công ty Desipro Pte.LTD (Singapore) chỉ định Công ty Norfolk Hatexco joint stock Việt Nam giao số nguyên liệu vải dư thừa của hợp đồng gia công cho Quỹ học trò nghèo vùng cao (vì mục đích nhân đạo) thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Khoản 58 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC. Việc khai báo chỉ tiêu thông tin trên tờ khai XK, NK tại chỗ thực hiện theo mẫu số 01, số 02 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Hướng dẫn cụ thể về chính sách thuế trong trường hợp này, Tổng cục Hải quan cho biết, tại điểm b Khoản 2 Điều 8 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định thì: “Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cơ quan, tổ chức Việt Nam được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động theo pháp luật về ngân sách; quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện có trị giá hải quan không vượt quá 30 triệu đồng được miễn thuế không quá 4 lần/năm. Trường hợp vượt định mức miễn thuế của cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, Bộ Tài chính quyết định miễn thuế đối với từng trường hợp.

Theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 142/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ trò nghèo vùng cao thì: “Quỹ trò nghèo vùng cao có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động”.

Vì vậy, Tổng cục Hải quan cho biết, Quỹ trò nghèo vùng cao là tổ chức xã hội tự đảm bảo kinh phí hoạt động, không phải là cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, trường hợp Công ty Desipro Pte.LTD tặng cho Quỹ số lượng vải là nguyên liệu dư thừa của hợp đồng gia công vì mục đích nhân đạo từ thiện thì định mức miễn thuế đối với số nguyên liệu dư thừa được tặng cho Quỹ có trị giá hải quan không vượt quá 30 triệu đồng và được miễn thuế không quá 4 lần/năm. Nếu lô hàng quà tặng có trị giá vượt quá định mức miễn thuế 30 triệu đồng thì phải nộp thuế với phần vượt. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 8 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Về tính thuế GTGT, theo quy định tại Khoản 19 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 thì: “Mức hàng hóa NK thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu NK theo mức miễn thuế NK quy định tại Luật thuế XK, thuế NK và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

Vì vậy, trường hợp Công ty Desipro Pte.LTD tặng cho Quỹ số lượng vải là nguyên liệu dư thừa của hợp đồng gia công vì mục đích nhân đạo từ thiện thì trị giá quà tặng không chịu thuế GTGT theo quy định về thuế NK không vượt quá 30 triệu đồng. Phần trị giá quà tặng vượt mức nêu trên thì không phải nộp thuế theo quy định.

Quà tặng với cá nhân

Cũng trả lời về chính sách thuế với quà tặng, Tổng cục Hải quan vừa có trả lời Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội vụ về việc ông Lê Đức Thịnh - Hiệp sĩ Đại Thánh giá xin miễn thuế nhập khẩu tràng chuỗi và một số tặng phẩm khác.

Cụ thể Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 thì: "Tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng trong định mức của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại” được miễn thuế và "Tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng có số lượng hoặc trị giá vượt quá định mức miễn thuế phải nộp thuế đối với phần vượt, trừ trường hợp đơn vị nhận là cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động và được cơ quan có thẩm quyền cho phép tiếp nhận hoặc trường hợp vì mục đích nhân đạo, từ thiện".

Theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế XK, thuế NK thì: "Quà biếu, quà tặng được miễn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK là những mặt hàng không thuộc Danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, không thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt (trừ trường hợp quà biếu, quà tặng chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt để phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng) theo quy định của pháp luật".

Định mức miễn thuế: Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam; quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài có trị giá hải quan không vượt quá 2 triệu đồng hoặc có trị giá hải quan trên 2 triệu đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 200.000 đồng được miễn thuế không quá 4 lần/năm.

Theo đó, trường hợp ông Lê Đức Thịnh được tổ chức, cá nhân nước ngoài tặng các vật phẩm có trị giá hải quan vượt quá định mức miễn thuế nêu tại điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP nêụ trên thì phải nộp thuế đối với phần vượt.

Theo Báo Hải Quan