Có thể điều chỉnh hợp đồng theo đơn giá cố định? - Đào Tạo Kế Toán

Có thể điều chỉnh hợp đồng theo đơn giá cố định? - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Có thể điều chỉnh hợp đồng theo đơn giá cố định?

 Trong trường hợp không có các điều khoản, thỏa thuận nào khác trong hợp đồng thì việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng theo đơn giá cố định là không đúng theo quy định của pháp luật.


Đơn vị của ông Dương Văn Hoàn (Bắc Giang) trúng thầu gói thầu thi công xây dựng, hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định. Khi Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán công trình thì phát hiện một đơn giá trong dự toán duyệt sai. Ý kiến của Kiểm toán là đề nghị chủ đầu tư thương thảo điều chỉnh giảm hợp đồng với nhà thầu. Nhưng đơn giá chào thầu của nhà thầu đối với công việc đó được áp dụng đúng.
Ông Hoàn hỏi, việc chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu giảm giá hợp đồng có đúng không?
Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:


Theo Điểm a, Khoản 3, Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, “việc điều chỉnh đơn giá thực hiện hợp đồng chỉ áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian”.
Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng quy định, việc điều chỉnh giá hợp đồng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định như sau:
“a. Bổ sung công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng;
b. Các trường hợp bất khả kháng và bất khả kháng khác như quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều này”.


Như vậy, trong trường hợp không có các điều khoản, thỏa thuận nào khác trong hợp đồng thì việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng theo đơn giá cố định là không đúng theo quy định của pháp luật nêu trên.