Phụ cấp xăng xe có chịu thuế TNCN, có phải đóng BHXH . Quy định về phụ cấp xăng xe cho nhân viên: Phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN? Phụ cấp xăng xe có đóng BHXH? Phụ cấp xăng xe tối đa bao nhiêu là hợp lý được khi tính thuế TNDN? Kế toán VAFT chúng tôi xin tổng hợp các văn bản quy định về khoản phụ cấp xăng xe cho nhân viên. - Đào Tạo Kế Toán

Phụ cấp xăng xe có chịu thuế TNCN, có phải đóng BHXH . Quy định về phụ cấp xăng xe cho nhân viên: Phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN? Phụ cấp xăng xe có đóng BHXH? Phụ cấp xăng xe tối đa bao nhiêu là hợp lý được khi tính thuế TNDN? Kế toán VAFT chúng tôi xin tổng hợp các văn bản quy định về khoản phụ cấp xăng xe cho nhân viên. - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Phụ cấp xăng xe có chịu thuế TNCN, có phải đóng BHXH . Quy định về phụ cấp xăng xe cho nhân viên: Phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN? Phụ cấp xăng xe có đóng BHXH? Phụ cấp xăng xe tối đa bao nhiêu là hợp lý được khi tính thuế TNDN? Kế toán VAFT chúng tôi xin tổng hợp các văn bản quy định về khoản phụ cấp xăng xe cho nhân viên.

Phụ cấp xăng xe có chịu thuế TNCN, có phải đóng BHXH. 

Quy định về phụ cấp xăng xe cho nhân viên: Phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN? Phụ cấp xăng xe có đóng BHXH? Phụ cấp xăng xe tối đa bao nhiêu là hợp lý được khi tính thuế TNDN? Kế toán VAFT chúng tôi xin tổng hợp các văn bản quy định về khoản phụ cấp xăng xe cho nhân viên.. 

 

I. Phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN không ?

Theo khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN:

"2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:
a) Tiền lương, tiền công và các khoản 
có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản 
phụ cấp, trợ cấp (trừ 1 số khoản phụ cấp, trợ cấp được quy định tại điểm b khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

đ) Các khoản 
lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:
    đ.4) Phần 
khoán chi văn phòng phẩm, công tác phíđiện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước.
    Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:
    đ.4.1) Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.
    đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

đ.5) Đối với khoản chi về phương tiện phục vụ 
đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động theo quy chế của đơn vị.

đ.7) Các khoản 
lợi ích khác.
- Các khoản lợi ích khác mà người sử dụng lao động chi cho người lao động như: chi trong các ngày nghỉ, lễ; thuê các dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế cho đích danh một hoặc một nhóm cá nhân; chi cho người giúp việc gia đình như lái xe, người nấu ăn, người làm các công việc khác trong gia đình theo hợp đồng...

e) Các khoản 
thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán (trừ 1 số khoản được quy định tại điểm e khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC)" 

Như vậy:
- Phụ cấp xăng xe là khoản thu nhập chịu thuế TNCN


- Vì Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do DN trả mà người lao động được hưởng dưới mọi hình thức -> Đều phải chịu thuế TNCN.

- Thứ hai: Quy định về các khoản phụ cấp, hỗ trợ được miễn thuế TNCN không hề nói đến khoản phụ cấp Xăng xe được miễn thuế TNCN.

 Xem thêm: Các khoản phụ cấp không tính thuế TNCN

 
Chi tiết xem tại 1 số Công văn cụ thể như sau:
Công văn 2192/TCT-TNCN ngày 25/5/2017 của Tổng cục thuế:


"Trường hợp Văn phòng đại diện Reifenhauser Private Ltd tại TP Hồ Chí Minh trả khoản khoán chi xăng xe theo mức cố định hàng tháng cho nhân viên phục vụ cho việc đi lại của cá nhân thì khoản thu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân.
 

Công văn số 79557/CT-TTHT ngày 3/12/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội


"Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty trả phụ cấp tiền thuê nhà, xăng xe (từ nhà đến công ty theo mức cố định hàng tháng), điện thoại, phụ cấp chuyên cần cho người lao động, ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty thì:

- Về khoản phụ cấp tiền thuê nhà, xăng xe, phụ cấp chuyên cần: Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC và tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

- Về khoản phụ cấp tiền điện thoại: khoản 
khoán chi tiền điện thoại cho cá nhân được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN thì được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.
    Trường hợp Công ty chi tiền điện thoại cho người lao động 
cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN."

Công văn số 9993/CT-TTHT ngày 11/9/2019 của Cục Thuế TP. HCM:

Trường hợp Công ty thực hiện khoán chi phí tiền xăng xe cho cá nhân người lao động theo mức cố định hàng tháng thì khoản khoán chi tiền xăng xe được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động. 

Công văn số 5808/CT-TTHT ngày 18/6/2018 của Cục Thuế TP. HCM


"Trường hợp Công ty chi khoản tiền phụ cấp đi lại (xăng xe) cho người lao động hàng tháng trên bảng lương thì Công ty phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công của người lao động để tính thuế TNCN theo quy định."
 

Công văn số 1272/CT-TTHT ngày 8/2/2018 của Cục Thuế TP. HCM

Trường hợp Công ty chi tiền hỗ trợ phí gửi xe, xăng xe, đi lại cho người lao động hàng tháng thì khoản hỗ trợ này phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động.
 
Phụ cấp xăng xe tối đa bao nhiêu là hợp lý:

Công văn số 6608/CT-TTHT ngày 6/7/2018 của Cục Thuế TP. HCM
 

"Căn cứ các quy định trên, trường hợp theo Bà trình bày Công ty có khoán chi tiền điện thoại, xăng xe cho người lao động, nếu mức khoán chi này thực hiện theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của Công ty thì khoản khoán chi này được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
    -> Khi chi tiền Công ty lập chứng từ chi."

 

Công văn số 91776/CT-TTHT ngày 9/12/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội
 
Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Vật liệu Tiên tiến Desam có cơ cấu trả thu nhập cho người lao động hàng tháng bao gồm tiền điện thoại và tiền xăng xe (được quy định trong quy chế của Công ty, hợp đồng lao động và chi tiết trong bảng lương) thì công ty được tính các khoản chi này vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 thông tư số 96/2015/TT-BTC.

Công văn số 8771/CT-TTHT ngày 19/8/2019 của Cục Thuế TP. HCM

Căn cứ quy định nêu trên và theo trình bày của Công ty, trường hợp Công ty theo trình bày có khoán chi cố định hàng tháng cho người lao động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, được quy định tại quy chế của Công ty hoặc trong hợp đồng lao động thì:
  - Về thuế TNCN: các khoản khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí cho người lao động thực tế đi công tác, điện thoại phù hợp theo quy định tại Điểm đ.4 Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2014/TT-BTC thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động. Đối với tiền xăng xe thì 
tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động
  - Về thuế TNDN: các khoản khoản chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, tiền xăng xe nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC) thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
Chú ý: - Nếu là khoản hỗ trợ xăng xe, đi lại trong quá trình đi công tác (đây là khoản công tác phí) thì được miễn thuế TNCN (Nhưng phải theo mức quy định của DN nha)


II. Phụ cấp xăng xe có phải đóng BHXH không

Căn cứ theo Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH quy định:

3. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động quy định tại tiết c2 điểm c khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH.”.

 
Như vậy:
- Phụ cấp xăng xe không phải đóng BHXH.

 

 Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !


Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Các bạn muốn học làm kế toán thực tế, lập BCTC, quyết toán thuế có thể xem thêm: Khóa  học thực hành kế toán thực tế