Kế toán hỏi về hạch toán chiết khấu thương mại - Đào Tạo Kế Toán

Kế toán hỏi về hạch toán chiết khấu thương mại - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Kế toán hỏi về hạch toán chiết khấu thương mại

 Anh chị cho em hỏi ạ
1. Ngày 24/2/2023, Bên mua nhận được hóa đơn CKTM từ bên bán thời gian mua hàng T4/2022 thì bên mua hạch toán giảm giá vốn của năm 2022 hay của năm 2023?
2. Ngày 31/3/2022 bên bán xuất hóa đơn tính chiết khẩu thương mại cho khách hàng phần DT từ T11/2020-31/3/2022 thì bên bán ghi nhận hết số tiền CKTM đó vào điều chỉnh giảm DT của năm 2022 được không?

Em cảm ơn.