Hệ thống văn bản về thuế mới nhất năm 2020 - Đào Tạo Kế Toán

Hệ thống văn bản về thuế mới nhất năm 2020 - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Hệ thống văn bản về thuế mới nhất năm 2020

 Để giúp các bạn dễ dàng trong việc cập nhật và áp dụng văn bản về pháp luật về thuế; nay, VAFT xin cập nhật Hệ thống các Luật, Nghị định, Thông tư, Văn bản hợp nhất về thuế đang còn hiệu lực hoặc sắp có hiệu lực thi hành sau đây:


 

STT

Nội dung

Loại văn bản

Số hiệu

Ngày hiệu lực/ hợp nhất

01

Đăng ký thuế

Luật

38/2019/QH14

Sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

78/2006/QH11

01/07/2007

Nghị định

83/2013/NĐ-CP

15/09/2013

Thông tư

95/2016/TT-BTC

12/08/2016

156/2013/TT-BTC

20/12/2013

02

Kê khai thuế

Luật

38/2019/QH14

Sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

78/2006/QH11

01/07/2007

Nghị định

83/2013/NĐ-CP

15/09/2013

Thông tư

156/2013/TT-BTC

20/12/2013

Văn bản hợp nhất

03/VBHN-VPQH

28/04/2016

03

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Nghị định

129/2013/NĐ-CP

15/12/2013

Thông tư

166/2013/TT-BTC

01/01/2014

04

Thuế giá trị gia tăng

Luật

13/2008/QH12

01/01/2009

31/2013/QH13

01/01/2014

71/2014/QH13

01/01/2015

106/2016/QH13

01/07/2016

Nghị định

92/2013/NĐ-CP

13/08/2013

209/2013/NĐ-CP

01/01/2014

91/2014/NĐ-CP

15/11/2014

12/2015/NĐ-CP

01/01/2015

100/2016/NĐ-CP

01/07/2016

146/2017/NĐ-CP

01/02/2018

Thông tư

219/2013/TT-BTC

01/01/2014

82/2018/TT-BTC

15/10/2018

25/2018/TT-BTC

01/05/2018

93/2017/TT-BTC

05/11/2017

173/2016/TT-BTC

15/12/2016

130/2016/TT-BTC

01/07/2016

99/2016/TT-BTC

13/08/2016

26/2015/TT-BTC

01/01/2015

193/2015/TT-BTC

10/01/2016

151/2014/TT-BTC

15/11/2014

119/2014/TT-BTC

01/09/2014

141/2013/TT-BTC

30/11/2013

Văn bản hợp nhất

16/VBHN-BTC

17/06/2015

01/VBHN-VPQH

28/04/2016

14/VBHN-BTC

09/05/2018

05

Thuế thu nhập cá nhân

Luật

04/2007/QH12

01/01/2009

71/2014/QH13

01/01/2015

26/2012/QH13

01/07/2013

Nghị định

65/2013/NĐ-CP

01/07/2013

91/2014/NĐ-CP

15/11/2014

12/2015/NĐ-CP

01/01/2015

Thông tư

20/2010/TT-BTC

22/03/2010

111/2013/TT-BTC

01/10/2013

25/2018/TT-BTC

01/05/2018

119/2014/TT-BTC

01/09/2014

151/2014/TT-BTC

15/11/2014

92/2015/TT-BTC

30/07/2015

Văn bản hợp nhất

04/VBHN-BTC

05/02/2015

15/VBHN-VPQH

11/12/2014

05/VBHN-BTC

14/03/2016

06

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật

14/2008/QH12

01/01/2009

32/2013/QH13

01/01/2014

71/2014/QH13

01/01/2015

Nghị định

218/2013/NĐ-CP

15/02/2014

118/2015/NĐ-CP

27/12/2015

12/2015/NĐ-CP

01/01/2015

146/2017/NĐ-CP

01/02/2018

91/2014/NĐ-CP

15/11/2014

Thông tư

150/2010/TT-BTC

11/11/2010

78/2014/TT-BTC

02/08/2014

25/2018/TT-BTC

01/05/2018

119/2014/TT-BTC

01/09/2014

151/2014/TT-BTC

15/11/2014

96/2015/TT-BTC

06/08/2015

Văn bản hợp nhất

26/VBHN-BTC

14/09/2015

04/VBHN-VPQH

11/07/2013

11/VBHN-BTC

15/05/2017

66/VBHN-BTC

19/12/2019

07

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật

27/2008/QH12

01/04/2009

106/2016/QH13

01/07/2016

70/2014/QH13

01/01/2016

71/2014/QH13

01/01/2015

Nghị định

108/2015/NĐ-CP

01/01/2016

14/2019/NĐ-CP

20/03/2019

100/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Thông tư

195/2015/TT-BTC

01/01/2016

20/2017/TT-BTC

20/04/2017

130/2016/TT-BTC

01/07/2016

Văn bản hợp nhất

12/VBHN-BTC

15/05/2017

18/VBHN-BTC

21/10/2016

26/VBHN-BTC

23/04/2019

08

Thuế xuất nhập khẩu

Luật

107/2016/QH13

01/09/2016

Nghị định

134/2016/NĐ-CP

01/09/2016

Thông tư

38/2015/TT-BTC

01/04/2015

14/2017/TT-BKHCN

01/06/2018

Văn bản hợp nhất

25/VBHN-BTC

06/09/2018

09

Thuế tài nguyên

Luật

45/2009/QH12

01/07/2010

71/2014/QH13

01/01/2015

Nghị định

12/2015/NĐ-CP

01/01/2015

50/2010/NĐ-CP

01/07/2010

Thông tư

152/2015/TT-BTC

20/11/2015

174/2016/TT-BTC

12/12/2016

44/2017/TT-BTC

01/07/2017

12/2016/TT-BTC

01/07/2016

Văn bản hợp nhất

18/VBHN-VPQH

11/12/2014

10/VBHN-BTC

26/05/2015

10

Thuế bảo vệ môi trường

Luật

57/2010/QH12

01/01/2012

Nghị định

69/2012/NĐ-CP

15/11/2012

67/2011/NĐ-CP

01/01/2012

Thông tư

152/2011/TT-BTC

01/01/2012

159/2012/TT-BTC

15/11/2012

106/2018/TT-BTC

01/01/2019

Văn bản hợp nhất

32/VBHN-BTC

17/06/2019

11

Thuế sử dụng đất

Luật

23-L/CTN

01/01/1994

48/2010/QH12

01/01/2012

Nghị định

73-CP

25/10/1993

74-CP

01/01/1994

53/2011/NĐ-CP

01/01/2012

Thông tư

153/2011/TT-BTC

01/01/2012

130/2016/TT-BTC

01/07/2016

45/2011/TT-BTNMT

10/02/2012

21-TC/TCT

02/04/1994

89-TC/TCT

01/01/1994

03/1997/TC-TCT

01/01/1997

117/1999/TT-BTC

01/01/2000

Văn bản hợp nhất

10/VBHN-BTC

15/05/2017

Các bạn tải toàn bộ hệ thống thông tư về Thuế: Tại đây

Theo Thư viện Pháp luật

Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Xem thêm Cách kê khai thuế thu nhập cá nhân

Xem thêm: Cách xác định cá nhân cư trú và không cư trú

Xem thêm:  Cách tính thuế TNCN thời vụ.

Xem thêm: Cách tính thuế TNCN cho người nước ngoài.

 Xem thêm: Các khoản phụ cấp không phải đóng BHXH