Giải thể DN phải xác nhận hoàn thành nghĩa vụ Thuế - Đào Tạo Kế Toán

Giải thể DN phải xác nhận hoàn thành nghĩa vụ Thuế - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Giải thể DN phải xác nhận hoàn thành nghĩa vụ Thuế

 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VNET (TPHCM) đang làm thủ tục giải thể. Từ khi thành lập cho đến ngày giải thể Công ty không có hoạt động mua bán hàng hóa với doanh nghiệp nước ngoài theo các hợp đồng mua, bán hàng hóa, gồm cả hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty hỏi, Công ty có cần làm Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu theo Khoản 4, Điều 17 Thông tư 95/2016/TT-BTC không?
Về vấn đề này, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 4, Điều 17 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hưởng dẫn về đăng ký thuế:
“Điều 17. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế
4. Đối với Doanh nghiệp
Hồ sơ của doanh nghiệp để làm thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế trước khi doanh nghiệp làm thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh như sau:
a) Trường hợp doanh nghiệp tự giải thể, hồ sơ gồm:
- Quyết định giải thể;
- Biên bản họp;
- Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.
b) Trường hợp giải thể trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của tòa án, hồ sơ gồm:
- Quyết định giải thể;
- Bản sao Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định của tòa án có hiệu lực;
- Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu”.
Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì:
- Trường hợp doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh có phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu, thì hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế để giải thể doanh nghiệp phải có Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan;
- Trường hợp doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh không có phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu, thì hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế để giải thể doanh nghiệp không phải có Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan.

 Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Bạn muốn học làm kế toán tổng hợp - Thuế thực tế (Lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế) có thể tham gia: Lớp  học thực hành kế toán thực tế.