Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp - Cách xác định doanh thu tính thuế TNDN. Thời điểm xác định Doanh thu tính thuế TNDN; Doanh thu tính thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp, khấu trừ; Thời điểm ghi nhận doanh thu xuất khẩu, vận tải, xây dựng, dịch vụ, bán hàng hóa - Đào Tạo Kế Toán

Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp - Cách xác định doanh thu tính thuế TNDN. Thời điểm xác định Doanh thu tính thuế TNDN; Doanh thu tính thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp, khấu trừ; Thời điểm ghi nhận doanh thu xuất khẩu, vận tải, xây dựng, dịch vụ, bán hàng hóa - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp - Cách xác định doanh thu tính thuế TNDN. Thời điểm xác định Doanh thu tính thuế TNDN; Doanh thu tính thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp, khấu trừ; Thời điểm ghi nhận doanh thu xuất khẩu, vận tải, xây dựng, dịch vụ, bán hàng hóa

Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp - Cách xác định. 

Thời điểm xác định Doanh thu tính thuế TNDN; Doanh thu tính thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp, khấu trừ; Thời điểm ghi nhận doanh thu xuất khẩu, vận tải, xây dựng, dịch vụ, bán hàng hóa ... 

 

Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC, Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC và Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định cụ thể như sau: 

II. Thời điểm xác định doanh thu tính thuế TNDN

1) Đối với hoạt động bán hàng hóa:
- Là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.

2) Đối với hoạt động 
cung ứng dịch vụ:
- Là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua. (trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC).

3) Đối với hoạt động 
vận tải hàng không:
- Là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận chuyển cho người mua.

4) 
Trường hợp khác theo quy định của pháp luật (cụ thể bên dưới)

Xem thêmThời điểm xuất hóa đơn GTGTThời điểm ghi nhận doanh thu xuất khẩu:

Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC

7. Sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:
Hóa đơn thương mạiNgày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.

Theo Công văn 26986/CT-TTHT ngày 26/4/2019 của Cục thuế Hà Nội:

Trường hợp Công ty xuất lô hàng cho doanh nghiệp chế xuất và lập hóa đơn GTGT thuế suất 0% cho lô hàng trên vào ngày 30/03/2019 nhưng ngày xác nhận, hoàn tất thủ tục trên tờ khai xuất khẩu là ngày 05/04/2019 thì thời điểm kê khai thuế GTGT và thời điểm xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là tháng 04/2019 (trường hợp khai thuế GTGT theo tháng).
 
Theo Công văn 483/TCT-CS ngày 06/02/2015 của Tổng cục thuế:

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trường hợp Công ty TNHH Vard Vũng Tàu thực hiện các hợp đồng đóng tàu cho khách hàng nước ngoài mà thời gian thực hiện hợp đồng dài, thời điểm nghiệm thu, bàn giao tàu là thời điểm giao tàu xuất khẩu đi nước ngoài thì:

- Từ 01/9/2014, Công ty TNHH Vard Vũng Tàu không phải lập hóa đơn xuất khẩu mà 
sử dụng hóa đơn thương mại và xác định doanh thu xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC nêu trên.
    Thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế của hoạt động này là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

 
Theo Công văn 2783/CT-TTHT ngày 30/3/2015 của Cục thuế HCM:

Căn cứ các quy định trên:
- Từ ngày 01/9/2014 khi xuất khẩu dịch vụ qua phương tiện thương mại điện tử ra nước ngoài Công ty 
sử dụng hóa đơn thương mại.
- Khi kê khai trên Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT: số, ngày tháng của hóa đơn là số, ngày tháng của hóa đơn thương mại.

    -> Nhưng từ ngày 01/01/2015 bỏ bảng kê và các phụ lục kèm theo Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT: => Do đó Công ty không phải kê hóa đơn thương mại trên bảng kê mà 
chỉ kê khai doanh thu của hóa đơn thương mại vào tờ khai 01/GTGT.

Căn cứ xác định doanh thu hàng xuất khẩu làTờ khai hải quan; Hóa đơn thương mại (Invoice); Hợp đồng; Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Tại khoản 3 Điều 52 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định:

Thuế xuất khẩu là thuế gián thukhông nằm trong cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp. Khi xuất khẩu hàng hóa, kế toán phải tách riêng số thuế xuất khẩu phải nộp ra khỏi doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ. Trường hợp không tách ngay được số thuế xuất khẩu phải nộp tại thời điểm ghi nhận doanh thu thì được ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế nhưng định kỳ phải ghi giảm doanh thu đối với số thuế xuất khẩu phải nộp. Trong mọi trường hợp, chỉ tiêu “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” và chỉ tiêu “Các khoản giảm trừ doanh thu” của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đều không bao gồm số thuế xuất khẩu phải nộp khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ.
 

 

III. Doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp xác định như sau

- Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là: Toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền, cụ thể như sau:

1) Doanh thu tính thuế TNDN theo phương pháp 
trực tiếp:
- Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.


Ví dụ: Công ty kế toán VAFT là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng.
- Hóa đơn bán hàng chỉ ghi giá bán là 500.000 đồng (giá đã có thuế GTGT).

-> Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN là 500.000 đồng.

Xem thêmCách hạch toán theo phương pháp trực tiếp

 

2) Doanh thu tính thuế TNDN theo phương pháp khấu trừ:
- Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Ví dụ: Công ty B là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế.
- Hóa đơn giá trị gia tăng gồm các chỉ tiêu như sau:

Giá bán:   500.000 đồng.
Thuế GTGT (10%): 50.000 đồng.
Giá thanh toán: 550.000 đồng.

-> Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN là 500.000 đồng.

 

3) Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm:
 - Thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được 
phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần.
    Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế việc xác định số thuế được ưu đãi phải căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của số năm thu tiền trước chia (:) cho số năm thu tiền trước.

 

IV. Doanh thu tính thuế TNDN một số trường hợp xác định như sau: 

1) Đối với hàng hóa, dịch vụ bán theo phương thức trả góp, trả chậm:
- Là tiền bán hàng hóa, dịch vụ trả tiền một lần, không bao gồm tiền lãi trả góp, tiền lãi trả chậm.

Xem thêm: Cách hạch toán mua hàng trả góp

 

2) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi (không bao gồm hàng hóa, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp):
- Được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi.
 
Ví dụ: Công ty A có chức năng sản xuất phụ tùng ôtô và lắp ráp ôtô. Cty dùng sản phẩm lốp ôtô do doanh nghiệp sản xuất để trưng bày, giới thiệu sản phẩm hoặc dùng lốp ôtô để tiếp tục lắp ráp thành ôtô hoàn chỉnh thì trong trường hợp này sản phẩm lốp ôtô của doanh nghiệp không phải quy đổi để tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
Ví dụ: Doanh nghiệp B là doanh nghiệp sản xuất máy tính. Trong năm doanh nghiệp B có xuất một số máy tính do chính doanh nghiệp sản xuất cho cán bộ công nhân viên để dùng làm việc tại doanh nghiệp thì các sản phẩm máy tính này không phải quy đổi để tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

3) Đối với hoạt động gia công hàng hóa:
- Là tiền thu về hoạt động gia công bao gồm cả tiền công, chi phí về nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng hóa.

Xem thêm: Cách hạch toán gia công hàng hóa

 

4) Đối với hàng hóa của các đơn vị giao đại lý, ký gửi và nhận đại lý, ký gửi theo hợp đồng đại lý, ký gửi bán đúng giá hưởng hoa hồng được xác định như sau:
    - Doanh nghiệp giao hàng hóa cho các đại lý (kể cả đại lý bán hàng đa cấp), ký gửi là tổng số tiền bán hàng hóa.
    - Doanh nghiệp nhận làm đại lý, ký gửi bán hàng đúng giá quy định của doanh nghiệp giao đại lý, ký gửi là tiền hoa hồng được hưởng theo hợp đồng đại lý, ký gửi hàng hóa.

Xem thêmCách hạch toán hàng bán gửi đại lý

 

5) Đối với hoạt động cho thuê tài sản:
- Là số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê.

- Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho 
nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần.
 
Doanh nghiệp căn cứ điều kiện thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ thực tế và việc xác định chi phí, có thể lựa chọn một trong hai phương pháp xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế như sau:
    - Là số tiền cho thuê tài sản của từng năm được xác định bằng (=) số tiền trả trước chia (:) số năm trả tiền trước.
    - Là toàn bộ số tiền cho thuê tài sản của số năm trả tiền trước.

Xem thêm: Cách hạch toán doanh thu chưa thực hiện


Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp lựa chọn phương pháp xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ số tiền thuê bên thuê trả trước cho nhiều năm thì việc xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp từng ưu đãi thuế căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của số năm trả tiền trước chia (:) số năm bên thuê trả tiền trước.

 

6) Đối với hoạt động kinh doanh sân gôn:
- Là tiền bán thẻ hội viên, bán vé chơi gôn và các khoản thu khác trong kỳ tính thuế được xác định như sau:
    - Đối với hình thức bán vé, bán thẻ chơi gôn theo ngày, doanh thu kinh doanh sân gôn làm căn cứ xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp là số tiền thu được từ bán vé, bán thẻ và các khoản thu khác phát sinh trong kỳ tính thuế.
    - Đối với hình thức bán vé, bán thẻ hội viên loại thẻ trả trước cho nhiều năm, doanh thu làm căn cứ xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp của từng năm là số tiền bán thẻ và các khoản thu khác thực thu được chia cho số năm sử dụng thẻ hoặc xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

 

7) Đối với hoạt động tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:
- Là thu từ lãi tiền gửi, thu từ lãi tiền cho vay, doanh thu về cho thuê tài chính phải thu phát sinh trong kỳ tính thuế được hạch toán vào doanh thu theo quy định hiện hành về cơ chế tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 

8) Đối với hoạt động vận tải:
- Là toàn bộ doanh thu vận chuyển hành khách, hàng hóa, hành lý phát sinh trong kỳ tính thuế.

 

9) Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch:
- Là số tiền cung cấp điện, nước sạch ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là ngày xác nhận chỉ số công tơ điện và được ghi trên hóa đơn tính tiền điện, tiền nước sạch.

Ví dụ: Hóa đơn tiền điện ghi chỉ số công tơ từ ngày 5/12 đến ngày 5/1. Doanh thu của hóa đơn này được tính vào tháng 1.

 

10) Đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm:
- Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ số tiền thu được do cung ứng dịch vụ bảo hiểm và hàng hóa, dịch vụ khác, kể cả phụ thu và phí thu thêm mà doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng chưa có thuế giá trị gia tăng, bao gồm:
 
- Doanh thu từ hoạt động 
kinh doanh bảo hiểm:
    Đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm là số tiền phải thu về thu phí bảo hiểm gốc; thu phí nhận tái bảo hiểm; thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm; thu phí quản lý đơn bảo hiểm; thu phí về dịch vụ đại lý bao gồm giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn, xử lý hàng bồi thường 100% (không kể giám định hộ giữa các doanh nghiệp thành viên hạch toán nội bộ trong cùng một doanh nghiệp bảo hiểm hạch toán độc lập) sau khi đã trừ đi các khoản phải chi để giảm thu như: hoàn phí bảo hiểm; giảm phí bảo hiểm; hoàn phí nhận tái bảo hiểm; giảm phí nhận tái bảo hiểm; hoàn hoa hồng nhượng tái bảo hiểm; giảm hoa hồng nhượng tái bảo hiểm.
 
    Trường hợp các doanh nghiệp bảo hiểm tham gia đồng bảo hiểm, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế của từng bên là tiền thu phí bảo hiểm gốc được phân bổ theo tỷ lệ đồng bảo hiểm cho mỗi bên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
 
    Đối với hợp đồng bảo hiểm thỏa thuận trả tiền theo từng kỳ thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là số tiền phải thu phát sinh trong từng kỳ.
 
    Trường hợp có thực hiện các nghiệp vụ thu hộ giữa các doanh nghiệp trực thuộc hoặc giữa doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc với trụ sở chính của doanh nghiệp bảo hiểm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế không bao gồm phần doanh thu thu hộ.
 
- Doanh thu hoạt động 
môi giới bảo hiểm:
    Các khoản thu hoa hồng môi giới bảo hiểm sau khi trừ các khoản hoa hồng môi giới bảo hiểm, giảm và hoàn hoa hồng môi giới bảo hiểm.

 

11) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt:
- Là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu.
 
- Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.
 
- Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

Xem thêm: Cách viết hóa đơn trong xây dựng

 

12) Đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh: 
- Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì doanh thu tính thuế là doanh thu của từng bên được chia theo hợp đồng.
 
- Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng sản phẩm thì doanh thu tính thuế là doanh thu của sản phẩm được chia cho từng bên theo hợp đồng.
 
- Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để xác định thu nhập trước thuế là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí, xác định lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp chia cho từng bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh. Mỗi bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tự thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của mình theo quy định hiện hành.
 
- Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để xác định thu nhập chịu thuế là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí và kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thay cho các bên còn lại tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Xem thêm: Cách hạch toán hợp đồng hợp tác kinh doanh

 

13) Đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng (casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh có đặt cược):
- Là số tiền thu từ hoạt động này bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt trừ số tiền đã trả thưởng cho khách.

 

14) Đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán:
- Là các khoản thu từ dịch vụ môi giới, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư, phát hành chứng chỉ quỹ, dịch vụ tổ chức thị trường và các dịch vụ chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

 

15) Đối với dịch vụ tài chính phái sinh:
- Là số tiền thu từ việc cung ứng các dịch vụ tài chính phái sinh thực hiện trong kỳ tính thuế. 

 Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Bạn muốn học làm kế toán tổng hợp - Thuế thực tế (Lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế) có thể tham gia: Lớp  học thực hành kế toán thực tế.