Đóng bảo hiểm xã hội 5 triệu đồng/tháng, lương hưu được bao nhiêu? - Đào Tạo Kế Toán

Đóng bảo hiểm xã hội 5 triệu đồng/tháng, lương hưu được bao nhiêu? - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Đóng bảo hiểm xã hội 5 triệu đồng/tháng, lương hưu được bao nhiêu?

Đóng bảo hiểm xã hội 5 triệu đồng/tháng, lương hưu được bao nhiêu?

Bạn đọc Thành Nam hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với mức đóng bình quân là 5 triệu đồng/tháng, tính đến thời điểm đủ tuổi về hưu là 31 năm. Tính đến tháng 11.2023, tôi đủ tuổi về hưu theo quy định, tôi là nam. Vậy lương hưu của tôi được tính thế nào?

Đóng bảo hiểm xã hội 5 triệu đồng/tháng, lương hưu được bao nhiêu?

Ảnh minh hoạ


Kế toán VAFT xin trả lời: Mức lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bắt đầu hưởng lương năm 2023 được tính như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng x Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được xác định như sau:

Đối với lao động nam: Đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội thì được 45% (người lao động nghỉ hưu năm 2023, đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội thì được 45%).

Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%.

Đối với lao động nữ: Đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội thì được 45%. Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%.

Lưu ý, mức hưởng tối đa là 75%.

Tính đến tháng 11.2023, bạn đọc đủ tuổi về hưu theo quy định, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với mức đóng bình quân là 5 triệu đồng/tháng, tính đến thời điểm đủ tuổi về hưu là 31 năm. Như vậy:

19 năm đầu tham gia sẽ được hưởng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Từ năm thứ 20 đến năm thứ 31 là 12 năm được hưởng thêm: 12 x 2% = 24%. Tổng 2 tỷ lệ là: 45% + 24% = 69%.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng mức bình quân tiền lương của toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Bạn đọc đóng với mức 5 triệu đồng/tháng.

Vậy, mức hưởng lương hưu của bạn = 69% x 5 triệu đồng = 3.450.000 đồng/tháng.

PHƯƠNG MINH

 Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Bạn muốn học làm kế toán tổng hợp - Thuế thực tế (Lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế) có thể tham gia: Lớp  học thực hành kế toán thực tế.