Công văn 2104/TCT-KK năm 2014 về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn lập sai thời điểm do Tổng cục Thuế - Đào Tạo Kế Toán

Công văn 2104/TCT-KK năm 2014 về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn lập sai thời điểm do Tổng cục Thuế - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Công văn 2104/TCT-KK năm 2014 về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn lập sai thời điểm do Tổng cục Thuế

         . Công văn số 2104/TCT-KK

  

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            ---------------
           

           Số: 2104/TCT-KK

V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hóa đơn lập sai thời điểm
           
           
Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014
           
 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3558/CT-KTT6 ngày 19/02/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu vướng mắc về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn lập sai thời điểm. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại khoản 1, khoản 2 Điều 14 Thông tư số 15/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính quy định:
"1. Nguyên tắc lập hóa đơn
a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này.
2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn
a) Tiêu thức "Ngày tháng năm lập hóa đơn
Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hoá và thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền ".
Điểm 2 Mục I Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định thời điểm xác định thuế GTGT:
" - Đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền ".
Tiết a điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008; khoản 1 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:
"Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam".
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Ban quản lý dự án Xây dựng phòng thí nghiệm Dioxin mua hàng hóa từ các nhà cung cấp (trang thiết bị, vật tư sử dụng để nghiên cứu). Tuy nhiên, do nguyên nhân khách quan làm chậm thanh toán tiền hàng dẫn đến nhà cung cấp không xuất hóa đơn GTGT khi giao hàng/thanh lý hợp đồng thì Ban quản lý được kê khai, hoàn thuế đối với những hóa đơn GTGT hàng hóa mua vào do người bán lập sai thời điểm nếu các hóa đơn này có đủ điều kiện khấu trừ theo quy định. Các đơn vị cung cấp hàng hóa cho Ban quản lý dự án bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa đơn.
Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội phối hợp, chỉ đạo các đơn vị có liên quan về việc xuất hóa đơn chưa đúng quy định nêu trên để xử phạt.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.
 

                                               

           
 
           
Nơi nhận:
           
- Như trên;
            - Lãnh đạo Bộ (để b/c);
            - Vụ PC, CS (BTC);
            - Vụ PC,CS (TCT);
            - Ban QLDA xây dựng phòng thí nghiệm Dioxin;
            - Lưu: VT, KK
           
           
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
            PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
           
           
           
           
            Trần Văn Phu
           

Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Bạn muốn học làm kế toán tổng hợp - Thuế thực tế (Lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế) có thể tham gia: Lớp  học thực hành kế toán thực tế.