Công văn 2806/TCT-CS hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy - Đào Tạo Kế Toán

Công văn 2806/TCT-CS hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Công văn 2806/TCT-CS hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

         .

                                                                                       

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
-------

                       
                       
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                        ---------------
                       
                       
Số: 2806/TCT-CS
                        V/v hóa đơn điện tử
                       
                       
Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2018
                       
 
Kính gửi: Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải
(Đ/c: Số 19, KCN Biên Hòa 2, Đường 2A, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Mã số thuế: 3600252847)
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 96/2018/CV-THACO ngày 09/05/2018 của Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải về sử dụng hóa đơn điện tử. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 4, khoản 2(d) Điều 16 và Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải đáp ứng các điều kiện khởi tạo hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính thì sử dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Về tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính đã có công văn số 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Căn cứ Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính và Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, theo đó trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nêu trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo  trang truoc - trang X/Y" (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).”
Tổng cục Thuế có ý kiến Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải được biết./.
                       

                        Nơi nhận:
                       
- Như trên;
                        - Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
                        - Vụ PC-BTC;
                        - Vụ PC-TCT;
                        - Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
                        - Website TCT;
                        - Lưu: VT, CS (3b).
                       
                       
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
                        VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
                       
                       
                       
                       
                        Lưu Đức Huy
                       

 Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !


Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Các bạn muốn học làm kế toán thực tế, lập BCTC, quyết toán thuế có thể xem thêm: Khóa  học thực hành kế toán thực tế