Cách viết hóa đơn điều chỉnh sai MST, tên hàng hóa, ngày tháng. Khi phát hiện hóa đơn viết sai địa chỉ, mã số thuế, tên đơn vị, ngày tháng năm, tên hàng hóa,dịch vụ, số lượng, đơn vị tính, số tiền bằng chữ... (không làm ảnh hưởng đến số thuế GTGT phải nộp và khấu trừ) những đã kê khai thuế, thì phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi sai và viết hóa đơn điều chỉnh. - Đào Tạo Kế Toán

Cách viết hóa đơn điều chỉnh sai MST, tên hàng hóa, ngày tháng. Khi phát hiện hóa đơn viết sai địa chỉ, mã số thuế, tên đơn vị, ngày tháng năm, tên hàng hóa,dịch vụ, số lượng, đơn vị tính, số tiền bằng chữ... (không làm ảnh hưởng đến số thuế GTGT phải nộp và khấu trừ) những đã kê khai thuế, thì phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi sai và viết hóa đơn điều chỉnh. - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Cách viết hóa đơn điều chỉnh sai MST, tên hàng hóa, ngày tháng. Khi phát hiện hóa đơn viết sai địa chỉ, mã số thuế, tên đơn vị, ngày tháng năm, tên hàng hóa,dịch vụ, số lượng, đơn vị tính, số tiền bằng chữ... (không làm ảnh hưởng đến số thuế GTGT phải nộp và khấu trừ) những đã kê khai thuế, thì phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi sai và viết hóa đơn điều chỉnh.

Cách viết hóa đơn điều chỉnh sai MST, tên hàng hóa, ngày tháng. 

Khi phát hiện hóa đơn viết sai địa chỉ, mã số thuế, tên đơn vị, ngày tháng năm, tên hàng hóa,dịch vụ, số lượng, đơn vị tính, số tiền bằng chữ... (không làm ảnh hưởng đến số thuế GTGT phải nộp và khấu trừ) những đã kê khai thuế, thì phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi sai và viết hóa đơn điều chỉnh. 

 

I. Căn cứ pháp lý

                              
Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015
           
- Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

             

Như vậy:
Chỉ duy nhất trường hợp hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ nhưng MST ghi đúng (dù chưa kê khai hay đã kê khai) thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh là xong

- Nếu hóa đơn viết sai: Ngày tháng năm, sai mã số thuế, tên hàng hóa, số lượng, đơn vị tính, sai số tiền bằng chữ ....đã kê khai thuế (Dù 1 hoặc cả 2 bên đã kê khai) Thì phải lập biên bản điều chỉnh và xuất hóa đơn điều chỉnh.


    -> Trên hóa đơn điều chỉnh: ghi rõ nội dung đã ghi sai: Nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh.
(Đó là quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC)


II. Hướng dẫn cách viết hóa đơn điều chỉnh 1 số trường hợp

VD 1: Ngày 5/6/2018 Công ty kế toán VAFT xuất 1 hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH Hải Nam, số hóa đơn: 0000506, ký hiệu: TU/18P.
- Hóa đơn đó công ty đã kê khai vào tháng 6/2018.
-> Nhưng đến ngày 8/8/2018 Công ty phát hiện ra hóa đơn đó ghi sai MST người mua hàng.


Xử lý:
- Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai
- Xuất hóa đơn điều chỉnh như sau:

Cách viết hóa đơn điều chỉnh Mã số thuế như sau:
                                                                                                      

           
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
           
                                                                                                           Ký hiệu:TU/18P
                                                                     Liên 1: Lưu                                  Số:  0000589
           
Ngày 8 tháng 8 năm 2018
             
            Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN VAFT
            Mã số thuế: 030586688
            Địa chỉ: 30 Nguyễn Đình Chiểu, Q1, TP.HCM
Điện thoại:..0909027266 .Số tài khoản..711A26950578
Họ tên người mua hàng: Đinh mạnh Ninh
            Tên đơn vị: Công ty TNHH Hải Nam
            Mã số thuế: 0106236368 (Ghi lại mã số thuế đúng)
            Địa chỉ: Số 170, Đường Tây Sơn, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
Hình thức thanh toán:..CK..........Số tài khoản: ...711A26956789
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
            tính
Số
            lượng
Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01  Điều chỉnh mã số thuế công ty mua hàng từ 0106236365 
            thành
 0106236368
            của hóa đơn số: 0000506, ký hiệu: TU/18P, ngày: 5/6/2018 do ghi sai.
\ \ \ \
           
           
                                                    Cộng tiền hàng:                                          \
Thuế suất GTGT:    \     %  , Tiền thuế GTGT:                                              \
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                       \
            Số tiền viết bằng chữ:                                                               \

Hoá đơn điều chỉnh MST trên có kê khai không?
- Hiện tại trên phần mềm HTKK đã bỏ các phụ lục nên những hóa đơn điều chỉnh như này (Hóa đơn điều chỉnh không ảnh hưởng đến số tiền, tiền thuế) thì các bạn không cần phải kê khai trên Tờ khai 01/GTGT, mà chỉ cần lưu cùng với Hóa đơn sai + Biên bản điều chỉnh để sau này giải trình.
 
Ví Dụ 2:
Cách viết hóa đơn điều chỉnh Sai số tiền bằng chữ:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
           
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
           
                                                                                                           Ký hiệu:TU/18P
                                                                     Liên 1: Lưu                                  Số:  0000589
           
Ngày 8 tháng 8 năm 2018
             
            Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN VAFT
            Mã số thuế: 030586688
            Địa chỉ: 30 Nguyễn Đình Chiểu, Q1, TP.HCM
Điện thoại:..0909027266 .Số tài khoản..711A26950578
Họ tên người mua hàng: Đinh mạnh Ninh
            Tên đơn vị: Công ty TNHH Hải Nam
            Mã số thuế: 0106236368
            Địa chỉ: Số 170, Đường Tây Sơn, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
Hình thức thanh toán:..CK..........Số tài khoản: ...711A26956789
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
            tính
Số
            lượng
Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01             
Điều chỉnh dòng Số tiền viết bằng chữ trên hóa đơn số 0000506, ký hiệu: TU/18P, ngày: 5/6/2018  từ Năm mươi nghìn đồng 
           
thành Năm mươi năm lăm nghìn đồng
           
\ \ \ \
           
           
                                                    Cộng tiền hàng:                                          \
Thuế suất GTGT:    \     %  , Tiền thuế GTGT:                                              \
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                       \
            Số tiền viết bằng chữ:            Năm mươi lăm nghìn đồng.

Kê khai thuế: Các bạn cũng không cần phải kê khai như Ví dụ 1 bên trên nha.
 
Các trường hợp khác như: Hóa đơn viết sai ngày tháng năm, sai tên hàng hóa, sai số lượng hàng hóa, sai đơn vị tính .... Thì các bạn cũng viết hóa đơn điều chỉnh như trên nha (Chỉ viết những tiêu thức bị sai, những tiêu thức đúng các bạn gạch chéo nha)

Lưu ý : Đây là các trường hợp hóa đơn viết sai MST, tên hàng hóa, số lượng, số tiền bằng chữ... đã kê khai thuế, còn các trường hợp: Chưa xé khỏi cuống, chưa kê khai...Cách xử lý xem thêm:

 Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Bạn muốn học làm kế toán tổng hợp - Thuế thực tế (Lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế) có thể tham gia: Lớp  học thực hành kế toán thực tế.