Cách điều chỉnh hóa đơn GTGT bán hàng - Đào Tạo Kế Toán

Cách điều chỉnh hóa đơn GTGT bán hàng - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Cách điều chỉnh hóa đơn GTGT bán hàng

Cục Thuế thành phố Hà Nội đã có văn bản giải đáp thắc mắc liên quan đến việc điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) bán hàng của Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí - CTCP (Tổng Công ty DMC).

cách điều chỉnh hóa đơn GTGT bán hàng


Theo đó, trường hợp Tổng Công ty DMC cung cấp hàng hóa dịch vụ cho Tổ hợp nhà thầu JGCS vào năm 2017, các hóa đơn này Tổng Công ty DMC đã kê khai thuế đầu ra và JGCS đã kê khai thuế GTGT đầu vào. Sau đó, bên mua thay đổi nội dung cột hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính nhưng không thay đổi số tiền và hai bên đã lập biên bản điều chỉnh hóa đơn; thì Tổng Công ty DMC lập hóa đơn điều chỉnh sai sót, hóa đơn ghi rõ nội dung đã ghi sai, nội dung điều chỉnh, số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm hóa đơn đã lập cần điều chỉnh theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 TT 39/2014/TT-BTC. 

Chi tiết công văn: 48217/CT-TTHT ngày 10/7/2018 của Cục Thuế thành phố Hà Nội.