Cách để chi nhánh xuất được hóa đơn cho công ty bán hàng - Đào Tạo Kế Toán

Cách để chi nhánh xuất được hóa đơn cho công ty bán hàng - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Cách để chi nhánh xuất được hóa đơn cho công ty bán hàng

Đối với Công ty bán hàng chi nhánh có được xuất hóa đơn không, và những hóa đơn này có được khấu trừ Thuế GTGT hay không? Bài viết này VAFT sẽ giúp bạn giải quyết những vướng đó:

Chi nhánh có được xuất hóa đơn cho lô hàng hóa do công ty bán hay không?

Căn cứ theo Điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC thì nguyên tắc lập hóa đơn như sau:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán.
Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán. “

Ngoài ra, tại điểm a Khoản 2 Điều 16 của Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về thời điểm lập hóa đơn đối với việc bán hàng như sau:

“a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Như vậy, về nguyên tắc, người bán hàng phải ghi đúng các tiêu thức “tên, địa chỉ, mã số thuế” của người bán với người mua; và, việc xuất hóa đơn phải đúng thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho khách hàng.

Cho nên, việc “công ty bán hàng hóa nhưng chi nhánh lại xuất hóa đơn” là không đúng quy định bởi hóa đơn đã xuất bị sai tên, địa chỉ, mã số thuế của bên bán và có thể xuất sai thời điểm lập hóa đơn.

Tuy nhiên, trong trường hợp “ủy nhiệm lập hóa đơn”; tức là, khi công ty có giao cho chi nhánh thực hiện xuất hóa đơn cho lô hàng đã bán thì lúc này, việc chi nhánh xuất hóa đơn vẫn được xem là hợp lệ nếu:

- Việc ủy nhiệm giữa công ty và chi nhánh là bằng văn bản.

- Hóa đơn được ủy nhiệm cho chi nhánh lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là công ty và đóng dấu công ty phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Quý thành viên có thể tham khảo chi tiết hơn về vấn đề này tại Công văn 5026/TCT-DNL Ủy nhiệm xuất hóa đơn, kê khai khấu trừ và hoàn thuế thuế GTGT của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú.

 Có được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với các hóa đơn lập sai (nêu trên) không?

Tại Khoản 15 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng có quy định như sau:

"Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

15. Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

- Hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT);

- Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;

- Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua (trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 12 Điều này);

- Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo);

- Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi.”

Theo quy định trên, hóa đơn ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế người bán thì sẽ không xác định được người bán nên Công ty cũng sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn này.