04 Lưu ý về Thuế GTGT, TNCN, TNDN từ Tháng 5/2018 - Đào Tạo Kế Toán

04 Lưu ý về Thuế GTGT, TNCN, TNDN từ Tháng 5/2018 - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
04 Lưu ý về Thuế GTGT, TNCN, TNDN từ Tháng 5/2018

Thông tư 25/2018/TT-BTC vừa được Bộ Tài Chính ban hành với nhiều chính sách mới liên quan đến lĩnh vực thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó, đáng chú ý là 04 quy định sau đây:

 

1. Chỉ được trích khấu hao tài sản cố định vào chi phí được trừ nếu đủ điều kiện trích khấu hao

Trường hợp doanh nghiệp chuyển nhượng vốn và có chuyển giao tài sản thì doanh nghiệp nhận chuyển nhượng chỉ được tích khấu hao tài sản cố định vào chi phí được trừ đối với các tài sản chuyển giao đủ điều kiện trích khấu hao theo giá trị còn lại trên sổ sách kế toán tại doanh nghiệp chuyển nhượng.

2. Tăng mức chi mua bảo hiểm cho người lao động để tính thu nhập chịu thuế TNDN

Khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng đủ 2 điều kiện sau đây:

  • Không vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người (quy định cũ là 1 triệu đồng) đối với khoản trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; và không vượt mức quy định của pháp luật đối với khoản trích nộp cho các quỹ có tính chất an sinh xã hội, quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

  • Các khoản chi phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

 

Tuy nhiên, Doanh nghiệp không được tính vào chi phí đối với các khoản chi cho chương trình tự nguyện nêu trên nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc cho người lao động (kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc).

3. Quy định chi tiết khoản thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng chứng khoán

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán phải chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

  • Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật chứng khoán;

  • Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật chứng khoán và Điều 120 Luật doanh nghiệp .

 

4. Hướng dẫn xác định thuế GTGT đối với với hàng hóa chế biến từ tài nguyên khoáng sản

Hàng hóa xuất khẩu được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tỷ lệ trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm được xác định căn cứ vào quyết toán năm trước và tỷ lệ này được áp dụng ổn định trong năm xuất khẩu. Trường hợp năm đầu tiên xuất khẩu sản phẩm thì tỷ lệ được xác định theo phương án đầu tư và tỷ lệ này được áp dụng ổn định trong năm xuất khẩu; trường hợp không có phương án đầu tư thì tỷ lệ được xác định theo thực tế của sản phẩm xuất khẩu.

Xem thêm: Cách lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Xem thêmCách hạch toán chi phí không được trừ.

Xem thêm: Cách hạch toán thuế TNDN tạm tính 

  Xem thêmThuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Xem thêmCác khoản thu nhập được miễn thuế TNDN

Xem thêmDoanh thu tính thuế TNDN

Xem thêm: Các khoản thu nhập chịu thuế TNDN