Cách chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT - Đào Tạo Kế Toán

Cách chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Cách chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT

 Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại tư vấn JQTEC (Khánh Hòa) thành lập ngày 21/11/2012, sử dụng hoá đơn theo phương pháp khấu trừ từ năm 2012 đến năm 2016. Do hiểu biết luật thuế còn hạn chế nên Công ty đã hiểu sai cách tính doanh thu năm 2015 vì vậy Công ty đã không nộp mẫu 06/GTGT.

Do lầm tưởng vẫn được sử dụng hoá đơn theo phương pháp khấu trừ, từ đầu năm 2016, Công ty đã xuất nhiều hoá đơn cho khách hàng và báo cáo thuế theo phương pháp khấu trừ.

Tháng 6/2016, Công ty nhận được thông báo từ Chi cục Thuế chuyển sang sử dụng hoá đơn trực tiếp từ năm 2016. Việc này gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp khi phải thu hồi hoá đơn đã giao cho khách hàng trong khi khách hàng đã nhận và kê khai thuế.

Bên cạnh đó, khách hàng mới yêu cầu sử dụng hoá đơn GTGT, vì vậy việc chuyển sang hoá đơn trực tiếp khách hàng sẽ không chấp nhận mà chấm dứt hợp đồng.

Điều này dẫn đến việc Công ty không bán được hàng và có thể phải phá sản, công nhân viên sẽ bị thất nghiệp.

Công ty đã ngưng hoạt động từ năm 2017, đợi đến năm 2019 để tiếp tục hoạt động và sử dụng lại hóa đơn GTGT. Tuy nhiên Chi cục Thuế TP. Nha Trang lại thông báo thời gian ổn định phương pháp tính thuế là 2 năm 2018 - 2019.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại tư vấn JQTEC đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để tiếp tục được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT năm 2019.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điều 10 Luật Thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 quy định về phương pháp khấu trừ thuế như sau:

“2. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh;

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh”.

Tại Khoản 4, Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định phương pháp khấu trừ thuế như sau:

“4. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với:

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ một tỷ đồng trở lên từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp quy định tại Điều 8 Nghị định này.

Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là hai năm liên tục.

Bộ Tài chính hướng dẫn cách tính doanh thu làm căn cứ xác định cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế quy định tại Điểm này.

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế gồm:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ…”.

Tại Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4, Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

“1. Bỏ các khổ 1, 2, 3, 4, 5 sau Điểm đ, Khoản 3, Điều 12 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) và thay bằng nội dung như sau:

Phương pháp tính thuế của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính)”.

Tổng cục Thuế đã có Công văn số 4253/TCT-CS ngày 20/9/2017 giới thiệu điểm mới Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty được biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế tỉnh Khánh Hòa để được hướng dẫn thực hiện theo Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ Tài chính nêu trên.

Theo cổng thông tin chính phủ