Mẫu 08-MST - Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế. Mẫu 08-MST theo Thông tư 105/2020/TT-BTC - Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế mới nhất. Áp dụng từ ngày 17/1/2021 thay thế Mẫu 08-MST theo Thông tư 95. - Đào Tạo Kế Toán

Mẫu 08-MST - Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế. Mẫu 08-MST theo Thông tư 105/2020/TT-BTC - Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế mới nhất. Áp dụng từ ngày 17/1/2021 thay thế Mẫu 08-MST theo Thông tư 95. - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Mẫu 08-MST - Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế. Mẫu 08-MST theo Thông tư 105/2020/TT-BTC - Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế mới nhất. Áp dụng từ ngày 17/1/2021 thay thế Mẫu 08-MST theo Thông tư 95.

Mẫu 08-MST - Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế. 

Mẫu 08-MST theo Thông tư 105/2020/TT-BTC - Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế mới nhất. Áp dụng từ ngày 17/1/2021 thay thế Mẫu 08-MST theo Thông tư 95. 

 

Nội dung chính:

I. Mẫu số: 08-MST

 

                                                 

Mẫu số: 08-MST
                                                                                                                                                                    (Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------


TỜ KHAI
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

 
                                                                                   
□ Doanh nghiệp, hợp tác xã □ Tổ chức □ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh □ Cá nhân □ Khác

1. Tên người nộp thuế: Công ty kế toán VAFT
2. Mã số thuế: 0101208569
3. Địa chỉ trụ sở chính: 30 Nguyễn Đình Chiểu, Q1, TP.HCM
4. Thông tin đại lý thuế (nếu có):
  4a. Tên:
  4b. Mã số thuế:
  4c. Hợp đồng đại lý thuế: Số                                    ngày

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

                                                                                                               
Ch tiêu (1) Thông tin đăng ký cũ (2) Thông tin đăng ký mới (3)

            I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:
            Ví dụ:
            - Chỉ tiêu 4: Địa chỉ nhận thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT
            - .................................
           
            II- B sung thông tin:

            Ví dụ:
            Bảng kê BK02-ĐK-TCT
            - ................................
124 Lò Đúc - Hà Nội 235 Nguyễn Thái Học - Hà Nội
             
             
             

            Bổ sung đơn vị phụ thuộc...

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

                                               
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
            Họ và tên: …….
            Chứng chỉ hành nghề số: ……..
…., ngày: …./…../……………
            NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
            ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

            Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

 
Ghi chú:
- Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.
- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.
- Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.
 

II. Tải Mẫu 08-MST theo Thông tư 105 về tại đây

 

Tải Mẫu 08-MST theo Thông tư 105

Trường hợp bạn không tải về được thì làm theo cách sau:
Bước 1: Comment mail vào phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: daotaoketoanvafthcm@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)


Các trường hợp phải nộp Mẫu 08-MST; Thời hạn nộp; Mức phạt chậm nộp ... Xem thêm: Khi nào phải nộp Mẫu 08-MST.

 Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Bạn muốn học làm kế toán tổng hợp - Thuế thực tế (Lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế) có thể tham gia: Lớp  học thực hành kế toán thực tế.