VBHN Thông tư xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn - Đào Tạo Kế Toán

VBHN Thông tư xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
VBHN Thông tư xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Bộ Tài chính vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC thông tư hướng dẫn xử phạt hành chính về hoá đơn.

 Theo đó, hợp nhất 02 Thông tư hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn:


- Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn (có hiệu lực từ ngày 02/3/2014);

- Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2014/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 15/12/2016).
Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC không thay thế 02 Thông tư nêu trên.