Luật Thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân? - Đào Tạo Kế Toán

Luật Thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân? - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Luật Thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân?

Luật Thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân?. 

Kế toán VAFT chia sẻ các vấn đề sau: Hiện nay đang áp dụng Luật Thuế thu nhập cá nhân nào? Những văn bản nào hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân? Các thu nhập nào được miễn thuế thu nhập cá nhân?.. 

 

I. Hiện nay đang áp dụng Luật Thuế thu nhập cá nhân nào?

 • Ngày 21/11/2007, Quốc hội ban hành Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 có hiệu lực từ ngày 01/01/2009.

 • Đến tháng 9/2023, chưa có văn bản nào được ban hành nhằm thay thế cho Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007.

Như vậy, trong năm 2023, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 vẫn có hiệu lực và được áp dụng cho đến khi có văn bản thay thế.

Luật Thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân?

II.Những văn bản nào hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân?

Một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 được quy định như sau:  

Nghị định 
     
 • Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.
 •    
 • Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế.
 •    
 • Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.  
Thông tư 
     
 • Thông tư 20/2010/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành.
 •    
 • Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
 •    
 • Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
 •    
 • Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 11/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
 •    
 • Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.  
Chỉ thị 
     
 • Chỉ thị 22/2008/CT-TTg thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

III.Các thu nhập nào được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Căn cứ Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi bổ sung bởi khoản 3 Điều 2 Luật Sửa đổi các luật về thuế 2014 và khoản 2 Điều 1 Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 quy định các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân:

- Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

- Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

- Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

- Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

- Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.

- Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.

- Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

- Thu nhập từ kiều hối.

- Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật.

- Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả; tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng.

- Thu nhập từ học bổng, bao gồm:

+ Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước;

+ Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

- Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.

- Thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích lợi nhuận.

- Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

- Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.  

 Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Bạn muốn học làm kế toán tổng hợp - Thuế thực tế (Lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế) có thể tham gia: Lớp  
học thực hành kế toán thực tế.