Khi nào được điều chỉnh hợp đồng trọn gói? - Đào Tạo Kế Toán

Khi nào được điều chỉnh hợp đồng trọn gói? - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Khi nào được điều chỉnh hợp đồng trọn gói?

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên.

 Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Đắk Nông đang thực hiện một gói thầu theo hợp đồng trọn gói. Dự toán gói thầu khi chủ đầu tư phê duyệt không có chi phí dự phòng. Hiện nay gói thầu đang triển khai thì phát sinh một đoạn rãnh U, hạng mục phát sinh này không có trong hồ sơ thiết kế và không có trong hợp đồng.


Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 07/2016/TT-BXD thì được phép bổ sung khối lượng và ký kết phụ lục điều chỉnh. Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Đắk Nông hỏi, nếu bổ sung khối lượng phát sinh này thì có được phép lấy chi phí dự phòng của dự án để thực hiện phần khối lượng phát sinh này không? (vì chi phí dự phòng của gói thầu = 0). Và nếu không được thì phải lấy từ khoản nào để thực hiện khối lượng phát sinh?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên.

Hợp đồng xây dựng trọn gói chỉ được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Việc điều chỉnh giá đối với hợp đồng trọn gói theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 07/2016/TT-BXD.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ