Công văn số 94/CT-TTHT về việc xuất hóa đơn hàng hóa trả lại cho đối tượng dùng hóa đơn bán hàng - Đào Tạo Kế Toán

Công văn số 94/CT-TTHT về việc xuất hóa đơn hàng hóa trả lại cho đối tượng dùng hóa đơn bán hàng - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Công văn số 94/CT-TTHT về việc xuất hóa đơn hàng hóa trả lại cho đối tượng dùng hóa đơn bán hàng

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. H CHÍ MINH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 94/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn hàng hóa trả lại
Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2016
 
Kính gửi: Công ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn
Địa chỉ: 930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (cụm II), P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2. TP.HCM
Mã số thuế: 0300767984
Trả lời văn bản số CV20151207/SCC ngày 7/12/2015 của Công ty về hóa đơn hàng hóa trả lại, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 2.8 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp:
“Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).
Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do tr hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.”
Trường hợp Công ty nộp thuế theo phương pháp khấu trừ theo trình bày, trong tháng 10/2015, Công ty mua một lô hàng hóa của nhà cung cấp là đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, nhà cung cấp đã lập hóa đơn bán hàng giao cho Công ty. Nay Công ty phát hiện một phần hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng, phải trả lại một phần hàng hóa thì khi xuất hàng hóa trả lại cho nhà cung cấp, Công ty lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn chỉ ghi giá thanh toán của hàng hóa trả lại, cột thuế suất, tiền thuế GTGT không ghi, gạch chéo.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
-
 Lưu: VT; TTHT.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ 
CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga