Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn, chứng khoán. Hướng dẫn tính thuế TNCN chuyển nhượng vốn: Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn góp, cổ phần, chứng khoán; Cách xác định thu nhập tính thuế, thuế suất chuyển nhượng theo các quy định mới nhất. - Đào Tạo Kế Toán

Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn, chứng khoán. Hướng dẫn tính thuế TNCN chuyển nhượng vốn: Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn góp, cổ phần, chứng khoán; Cách xác định thu nhập tính thuế, thuế suất chuyển nhượng theo các quy định mới nhất. - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn, chứng khoán. Hướng dẫn tính thuế TNCN chuyển nhượng vốn: Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn góp, cổ phần, chứng khoán; Cách xác định thu nhập tính thuế, thuế suất chuyển nhượng theo các quy định mới nhất.

Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn, chứng khoán. 

Hướng dẫn tính thuế TNCN chuyển nhượng vốn: Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn góp, cổ phần, chứng khoán; Cách xác định thu nhập tính thuế, thuế suất chuyển nhượng theo các quy định mới nhất. 

 

I. Căn cứ pháp lý

Kế toán VAFT xin các căn cứ theo quy định tại: Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 92/2015/TT-BTC, Thông tư 25/2018/TT-BTC quy định về việc tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn góp, chứng khoán như sau:

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn:
- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:

  a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong 
công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danhhợp đồng hợp tác kinh doanhhợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.

  b. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ 
chuyển nhượng cổ phiếuquyền mua cổ phiếutrái phiếutín phiếuchứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật chứng khoán. Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật chứng khoán và Điều 120 của Luật doanh nghiệp.

  c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

II. Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn góp

- Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp là thu nhập tính thuế và thuế suất.

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp   =  Thu nhập tính thuế  x  Thuế suất 20%
Trong đó:
a) Thu nhập tính thuế:
- Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.


Thu nhập tính thuế  =  Giá chuyển nhượng  -  (Giá mua + Các chi phí liên quan)

  - Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng ngoại tệ, cá nhân chuyển nhượng vốn góp bằng ngoại tệ thì giá chuyển nhượng và giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định bằng đồng ngoại tệ.
  - Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng Việt Nam, cá nhân chuyển nhượng vốn góp bằng ngoại tệ thì giá chuyển nhượng phải được xác định bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm chuyển nhượng.


a.1)
 Giá chuyển nhượng:
- Giá chuyển nhượng là số tiền mà cá nhân 
nhận được theo hợp đồng chuyển nhượng vốn.
   Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng 
không quy định giá thanh toán hoặc giá thanh toán trên hợp đồng không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
 

a.2) 
Giá mua:
- Giá mua của phần vốn chuyển nhượng là 
trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng vốn.

- Trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng bao gồmtrị giá phần vốn góp thành lập doanh nghiệp, trị giá phần vốn của các lần góp bổ sung, trị giá phần vốn do mua lại, trị giá phần vốn từ lợi tức ghi tăng vốn
Cụ thể như sau:

    +) Đối với phần vốn góp thành lập doanh nghiệp là trị giá phần vốn tại thời điểm góp vốn. Trị giá vốn góp được xác định trên cơ sở sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ.
    +) Đối với phần vốn góp bổ sung là trị giá phần vốn góp bổ sung tại thời điểm góp vốn bổ sung. Trị giá vốn góp bổ sung được xác định trên cơ sở sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ.
    +) Đối với phần vốn do mua lại là giá trị phần vốn đó tại thời điểm mua. Giá mua được xác định căn cứ vào hợp đồng mua lại phần vốn góp. Trường hợp hợp đồng mua lại phần vốn góp không có giá thanh toán hoặc giá thanh toán trên hợp đồng không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền 
ấn định giá mua theo pháp luật về quản lý thuế .
    +) Đối với phần vốn từ lợi tức ghi tăng vốn là giá trị lợi tức ghi tăng vốn.

 
a.3) 
Các chi phí liên quan được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của hoạt động chuyển nhượng vốn là những chi phí hợp lý thực tế phát sinh liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn, có hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định, cụ thể như sau:
    +) Chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng.
    +) Các khoản phí và lệ phí người chuyển nhượng nộp ngân sách khi làm thủ tục chuyển nhượng.
    +) Các khoản chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng vốn.

 
b) Thuế suất chuyển nhượng vốn:
- Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp áp dụng theo 
Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%. 
 
c) Thời điểm xác định thu nhập tính thuế chuyển nhượng vốn:
- Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp 
có hiệu lực.
    - Riêng đối với trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

=> Sau khi tính thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng vốn xong => Các bạn tiến hành 
kê khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn. 
 
Chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là chuyển nhượng chứng khoán:
- Như vậy, “Cổ phiếu” là hình thức thể hiện “cổ phần”, do đó, các cá nhân 
chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần theo quy định tại luật Doanh nghiệp và luật Chứng khoán được xác định là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

- Căn cứ pháp luật về thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thì cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thực, hiện khai, nộp thuế theo 
thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng theo hướng dẫn tại Điều 16 và Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

- Đề nghị Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận căn cứ quy định của pháp luật về thuế và hồ sơ cụ thể về việc chuyển nhượng vốn của các cá nhân trong Công ty CP Thương mại – Resort Hoàn Cầu để hướng dẫn người nộp thuế kê khai và nộp thuế đúng quy định.
(Công văn 1211/TCT-DNNCN ngày 04/4/2019 của Tổng cục thuế)

III. Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng Chứng khoán

- Căn cứ tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán là thu nhập tính thuế và thuế suất.

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp  =  Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần  x  Thuế suất 0,1%
Trong đó:
a) Thu nhập tính thuế:
 
- Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán 
được xác định là giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

- Giá chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau:
    +) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán, giá chuyển nhượng chứng khoán là giá thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán. Giá thực hiện là giá chứng khoán được xác định từ kết quả khớp lệnh hoặc giá hình thành từ các giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán.

    +) Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên, giá chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng.
 
b) Thuế suất chuyển nhượng chứng khoán: 
- Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo
 thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.
 

c) Thời điểm xác định thu nhập tính thuế chuyển nhượng chứng khoán:
Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau:
    +) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán là thời điểm người nộp thuế nhận thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.
    +) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng không thực hiện giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán mà chỉ thực hiện chuyển quyền sở hữu qua hệ thống chuyển quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán là thời điểm chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.
    +) Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán có hiệu lực.
    +) Đối với trường hợp góp vốn bằng chứng khoán mà chưa phải nộp thuế khi góp vốn thì thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán do góp vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

d) Đối với trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cá nhân 
chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ phiếu. Khi chuyển nhượng số cổ phiếu này, cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cụ thể như sau:

d.1) Căn cứ để xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ đầu tư vốn là giá trị cổ tức ghi trên sổ sách kế toán hoặc số lượng cổ phiếu thực nhận 
nhân (×) với mệnh giá của cổ phiếu đó  thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn.

- Trường hợp giá chuyển nhượng cổ phiếu nhận thay cổ tức thấp hơn mệnh giá thì tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động đầu tư vốn theo giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.
- Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nếu cá nhân có chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại thì khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cổ tức nhận bằng cổ phiếu cho tới khi hết số cổ phiếu nhận thay cổ tức.


d.2) Căn cứ để xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 2, nêu trên.

Ví dụ: Ông K là cổ đông của công ty cổ phần X (đã niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán).
- Năm 
2019, ông K được nhận 5.000 cổ phiếu (CP) trả thay cổ tức của Công ty X (mệnh giá của cổ phiếu là 10.000 đồng).
- Tháng 2/2021, Ông K chuyển nhượng 2.000 cổ phiếu của công ty X với giá là 30.000 đồng/cổ phiếu.
- Tháng 8/2021, ông K chuyển nhượng 7.000 cổ phiếu với giá là 20.000 đồng/cổ phiếu.

Khi chuyển nhượng ông K phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cụ thể như sau:

+) Đối với lần chuyển nhượng tháng 2/2021
- Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ 
đầu tư vốn:

(2.000 CP × 10.000 đồng) × 5% = 1.000.000 đồng
- Thuế thu nhập cá nhân (tạm nộp) đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:
(2.000 CP × 30.000 đồng) × 0,1% = 60.000 đồng
 
+) Đối với lần chuyển nhượng tháng 8/2021
- Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ 
đầu tư vốn:
(3.000 CP × 10.000 đồng) × 5% = 1.500.000 đồng
- Thuế thu nhập cá nhân (tạm nộp) đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:
(7.000 CP × 20.000 đồng) × 0,1% = 140.000 đồng
 

 Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !


Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Các bạn muốn học làm kế toán thực tế, lập BCTC, quyết toán thuế có thể xem thêm: Khóa  học thực hành kế toán thực tế