Cách tính thuế - Kê khai thuế TNCN từ đầu tư vốn. Cách tính thuế TNCN đầu tư vốn: Hướng dẫn kê khai thuế TNCN từ đầu tư vốn mẫu 06/TNCN; Thuế suất thuế TNCN đầu tư vốn; Thời hạn kê khai thuế TNCN từ đầu tư vốn. - Đào Tạo Kế Toán

Cách tính thuế - Kê khai thuế TNCN từ đầu tư vốn. Cách tính thuế TNCN đầu tư vốn: Hướng dẫn kê khai thuế TNCN từ đầu tư vốn mẫu 06/TNCN; Thuế suất thuế TNCN đầu tư vốn; Thời hạn kê khai thuế TNCN từ đầu tư vốn. - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Cách tính thuế - Kê khai thuế TNCN từ đầu tư vốn. Cách tính thuế TNCN đầu tư vốn: Hướng dẫn kê khai thuế TNCN từ đầu tư vốn mẫu 06/TNCN; Thuế suất thuế TNCN đầu tư vốn; Thời hạn kê khai thuế TNCN từ đầu tư vốn.

Cách tính thuế - Kê khai thuế TNCN từ đầu tư vốn. 

Cách tính thuế TNCN đầu tư vốn: Hướng dẫn kê khai thuế TNCN từ đầu tư vốn mẫu 06/TNCN; Thuế suất thuế TNCN đầu tư vốn; Thời hạn kê khai thuế TNCN từ đầu tư vốn. 

 

Kế toán VAFT xin trích các căn cứ theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định cụ thể như sau:
  
I. Xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ đầu tư vốn

Theo khoản 3 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 6 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định các khoản thu nhập chịu thuế TNCN từ đầu tư vốn cụ thể như sau:
 
"3. Thu nhập từ đầu tư vốn
Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

a) 
Tiền lãi nhận được từ việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay, trừ lãi tiền gửi nhận được từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo hướng dẫn tại tiết g.1, điểm g, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.

b) 
Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần.

c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
  
Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhâncông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.

Nghĩa làTiền lợi nhuận của Giám đốc công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân đó làm chủ và Chủ DNTN là KHÔNG chịu thuế TNCN.

d) Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn.

đ) 
Thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ có giá khác do các tổ chức trong nước phát hành, trừ thu nhập theo hướng dẫn tại tiết g.1 và g.3, điểm g, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.

e) 
Các khoản thu nhập nhận được từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, bằng danh tiếng, bằng quyền sử dụng đất, bằng phát minh, sáng chế.

g) 
Thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếuthu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn." 
 

II. Cách tính thuế TNCN đầu tư vốn

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thu nhập tính thuế và thuế suất.

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất 5%
 
Trong đó:

a. Thu nhập tính thuế:
 
- Thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn là thu nhập chịu thuế mà cá nhân nhận được 
theo hướng dẫn tại phần 1 nêu trên.
 
b. Thuế suất thuế TNCN đầu tư vốn:
- Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo 
Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.

c. Thời điểm tính thuế TNCN đầu tư vốn:
- Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn => Là thời điểm tổ chức, cá nhân 
trả thu nhập cho người nộp thuế.

Riêng thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với một số trường hợp như sau:

  +) Đối với thu nhập từ giá trị phần vốn góp tăng thêm nhận được khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn => Thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân thực nhận thu nhập khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn.

  +) Đối với thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn => Thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

  +) Đối với thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu => Thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu.

  +) Trường hợp cá nhân nhận được thu nhập do việc đầu tư vốn ra nước ngoài dưới mọi hình thức thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân nhận thu nhập.


Cách tính thuế TNCN đầu tư vốn cho cá nhân 
không cư trú:
 
- Thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân không cư trú được xác định bằng (=) 
Tổng thu nhập tính thuế mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc đầu tư vốn vào tổ chức, cá nhân tại Việt Nam nhân (×) với thuế suất 5%.
 
Thu nhập tính thuếthời điểm xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn của cá nhân không cư trú 
được xác định như đối với thu nhập tính thuế, thời điểm xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn của cá nhân cư trú theo hướng dẫn nêu trên.

III. Hồ sơ kê khai thuế TNCN từ đầu tư vốn

- Doanh nghiệp trả thu nhập từ đầu tư vốn có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thu nhập cho cá nhân (trừ trường hợp cá nhân tự khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 9, Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC.)
- Số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn nêu trên.
 
+) Nếu là cá nhân trực tiếp đi kê khai thuế:
Mẫu 
04/NNG-TNCN Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC).
 (Áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài).

Tải về tại đây: => Mẫu 04/NNG-TNCN.

+) Nếu là Doanh nghiệp kê khai thuế:
- Mẫu 
06/TNCN Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC).
(Áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú).

  - Nếu DN bạn nộp bản cứng trực tiếp thì tải mẫu về tại đây: => 
Mẫu 06/TNCN.

  - Nếu bạn nộp qua mạng thì làm trên phần mềm HTKK rồi nộp qua mạng.
 

IV. Thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN đầu tư vốn

- Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập: áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế, thu nhập từ quà tặng.
 
- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế
 chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

 
Chú ý: Trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

- Trường hợp 
nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cá nhân chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ phiếu.
    -> 
Khi chuyển nhượng số cổ phiếu này, cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cụ thể như sau:

+) Căn cứ để xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ 
đầu tư vốn là giá trị cổ tức ghi trên sổ sách kế toán hoặc số lượng cổ phiếu thực nhận nhân (×) với mệnh giá của cổ phiếu đó và thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn.
  Trường hợp giá chuyển nhượng cổ phiếu nhận thay cổ tức 
thấp hơn mệnh giá thì tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động đầu tư vốn theo giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.
  Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nếu cá nhân có chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại thì khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cổ tức nhận bằng cổ phiếu cho tới khi hết số cổ phiếu nhận thay cổ tức.

+) Căn cứ để xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ 
chuyển nhượng chứng khoán được xác định theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 2, Điều 11 Thông tư 111.

Ví dụ: Ông K là cổ đông của công ty cổ phần X (đã niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán).
- Năm 2019, ông K được nhận 5.000 cổ phiếu (CP) trả thay cổ tức của Công ty X (mệnh giá của cổ phiếu là 10.000 đồng).
- Tháng 2/2021, Ông K chuyển nhượng 2.000 cổ phiếu của công ty X với giá là 30.000 đồng/cổ phiếu.
- Tháng 8/2021, ông K chuyển nhượng 7.000 cổ phiếu với giá là 20.000 đồng/cổ phiếu.

Khi chuyển nhượng ông K phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ 
đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cụ thể như sau:

Đối với lần chuyển nhượng tháng 2/2021
- Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn:
(2.000 CP × 10.000 đồng) × 5% = 1.000.000 đồng
- Thuế thu nhập cá nhân (tạm nộp) đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:
(2.000 CP × 30.000 đồng) × 0,1% = 60.000 đồng
 
Đối với lần chuyển nhượng tháng 8/2021
- Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn:
(3.000 CP × 10.000 đồng) × 5% = 1.500.000 đồng
- Thuế thu nhập cá nhân (tạm nộp) đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:
(7.000 CP × 20.000 đồng) × 0,1% = 140.000 đồng
 

 Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Bạn muốn học làm kế toán tổng hợp - Thuế thực tế (Lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế) có thể tham gia: Lớp  học thực hành kế toán thực tế.