05 chính sách về kế toán - kiểm toán có hiệu lực từ tháng 01/2020 - Đào Tạo Kế Toán

05 chính sách về kế toán - kiểm toán có hiệu lực từ tháng 01/2020 - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
05 chính sách về kế toán - kiểm toán có hiệu lực từ tháng 01/2020

 Dưới đây là 05 chính sách trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán chính thức có hiệu lực từ tháng 01/2020, mọi người lưu ý nhé:

 1. Bãi bỏ một trường hợp kế toán viên bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán


Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 44/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 292/2016/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và Thông tư 296/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Cụ thể, Thông tư 44/2019/TT-BTC bãi bỏ quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư 296/2016/TT-BTC.

“Từ ngày 01/01/2020, kế toán viên hành nghề không còn trách nhiệm gửi Báo cáo duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán hàng năm cho Bộ Tài chính thông qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán theo mẫu quy định tại Phụ lục số 08/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư 296/2016/TT-BTC”.

Đồng thời, sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 12 Thông tư 296/2016/TT-BTC như sau:

"Kế toán viên hành nghề vi phạm các trách nhiệm quy định tại khoản 5, 6, 7, 8 Điều 15 Thông tư 296/2016/TT-BTC".

Như vậy, so với quy định hiện hành, bãi bỏ trường hợp kế toán viên bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư 296/2016/TT-BTC.

Thông tư 44/2019/TT-BTC chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

2. Thống nhất mẫu chứng từ kế toán sử dụng cho UBND xã


Bộ Tài chính ban hành Thông tư 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã thay thế (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020) và thay thế Thông tư 146/2011/TT-BTC, Quyết định 94/2005/QĐ-BTC.

Theo đó, UBND xã sử dụng thống nhất mẫu chứng từ kế toán tại Thông tư 70/2019/TT-BTC.

- Đối với các chứng từ bắt buộc (ký hiệu là BB - Phiếu thu, Phiếu chi, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng) trong quá trình thực hiện, các xã không được sửa đổi biểu mẫu chứng từ đã quy định.

- Đối với các chứng từ hướng dẫn (ký hiệu là HD) trong quá trình thực hiện, các xã được phép sửa đổi, bổ sung biểu mẫu chứng từ phù hợp với nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.

Đồng thời, bổ sung các thủ tục pháp lý khi mở sổ kế toán đối với trường hợp sổ tờ rời:

+ Đầu mỗi sổ tờ rời phải ghi rõ tên xã, số thứ tự của từng tờ sổ, tên sổ, tháng sử dụng, họ tên của người giữ sổ và ghi sổ kế toán.

+ Các sổ tờ rời trước khi sử dụng phải được Chủ tịch UBND xã ký xác nhận, đóng dấu và ghi vào Sổ đăng ký sử dụng thẻ tờ rời.

+ Các sổ tờ rời phải sắp xếp theo thứ tự các tài khoản kế toán, phải đảm bảo an toàn và dễ tra cứu.

3. Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi


Ngày 05/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 76/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.

Theo đó, quy định về nguyên tắc hạch toán, kết cấu, nội dung, phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu của các tài sản:

- Tài khoản 216- Tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi.

Phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ TSHTGT- TL mà cơ quan, đơn vị được giao quản lý và hạch toán theo nguyên giá.

(Hiện hành là tài khoản 217- Tài sản hạ tầng đường bộ)

- Tài khoản 218- Hao mòn tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi

Phản ánh số hiện có và sự biến động giá trị hao mòn của TSHTGT- TL trong quá trình sử dụng và những nguyên nhân khác làm tăng, giảm giá trị hao mòn của TSHTGT- TL mà đơn vị được giao quản lý và hạch toán.

- Tài khoản 467- Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi

Phản ánh số hiện có và tình hình biến động nguồn kinh phí đã hình thành TSHTGT- TL của đơn vị.

Thông tư 76/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 và thay thế nội dung kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Thông tư 98/2014/TT-BTC.


4. Tiêu chuẩn trình độ đào tạo các ngạch công chức chuyên ngành kế toán


Đây là nội dung tại Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020).

Theo đó, quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng các ngạch công chức chuyên ngành thuế, đơn cử như tiêu chuẩn của kế toán viên (mã số 06.031):

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

+ Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

Đồng thời, Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định các cơ quan quản lý, sử dụng công chức không thực hiện việc tuyển dụng công chức ngạch kế toán viên sơ cấp, không thực hiện chuyển ngạch công chức sang ngạch kế toán viên sơ cấp kể từ ngày 01/01/2020.

5. Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho BQL dự án sử dụng vốn đầu tư công


Ngày 14/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 79/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Theo đó, ban hành hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán áp dụng đối với các ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Đơn cử như, ban hành Danh mục hệ thống tài khoản kế toán, nguyên tắc, kết cấu nội dung và phương pháp hạch toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu đối với các tài khoản của đơn vị quy định tại Phụ lục số 02 “Hệ thống Tài khoản kế toán” thay thế Chương II, phần II Thông tư 195/2012/TT-BTC.

Các đơn vị căn cứ vào Hệ thống tài khoản kế toán để vận dụng tài khoản kế toán áp dụng phù hợp với hoạt động của đơn vị.

Thông tư 79/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 và áp dụng cho năm tài chính 2020 trở đi.