Thuế GTGT, TNCN về tiền thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài

 Công văn số 61718/CT-TTHT ngày 13/09/2017 của Cục thuế TP.Hà Nội hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN tiền thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài như sau:

Trường hợp Công ty mẹ ở nước ngoài cử chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam công tác. Theo thư bổ nhiệm của Công ty mẹ, các chuyên gia là nhân viên của Công ty mẹ được Công ty mẹ trả lương, Công ty con ở Việt Nam chi trả các khoản phụ cấp theo chi phí thực tế phát sinh tại Việt Nam bao gồm chi phí thuê nhà thì thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Công ty con tại Việt Nam chi trả được khấu trừ.

Khi tính thuế TNCN của các cá nhân chuyên gia nước ngoài được cử sang Việt Nam công tác, số tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) do Công ty con chi trả hộ được tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ (bao gồm cả thuế GTGT) nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà).

Bình luận