Xử lý thuế khi chi nhánh chấm dứt hoạt động

 Công văn số 3541/TCT-KK ngày 09/08/2017 của Tổng cục Thuế hướng dẫn xử lý nghĩa vụ thuế của Chi nhánh chấm dứt hoạt động như sau:

Trường hợp Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc Công ty, khi Chi nhánh chấm dứt hoạt động thì:

- Về thuế GTGT: số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết của Chi nhánh tính đến thời điểm Chi nhánh chấm dứt hoạt có thể được chuyển về cho Công ty để tiếp tục theo dõi khấu trừ.

- Về thuế TNDN: Trường hợp Chi nhánh là cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) thì Công ty thực hiện kê khai quyết toán thuế TNDN với Cơ quan thuế quản lý Công ty, nếu phát sinh số thuế TNDN phải nộp thì Công ty có trách nhiệm phân bổ số thuế phải nộp tương ứng phần phát sinh tại Chi nhánh để nộp phân bổ cho Cơ quan thuế quản lý chi nhánh.

Các bạn tải toàn bộ công văn tại đây:drive.google.com/file/d/0BydvfpzhvtTHS3B6WUdUWklGVjg/view

 

Bình luận