Thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu

 Công văn số 58607/CT-TTHT ngày 28 tháng 08 năm 2017 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

 

Theo Công văn số 58607/CT-TTHT ngày 28/8/2017 của Cục thuế TP.Hà Nội hướng dẫn thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu như sau:

Trường hợp nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng cho phép Công ty ở Việt Nam được sử dụng hình ảnh là bản quyền của nhà thầu nước ngoài trên sản phẩm quần áo thời trang của Công ty mà phát sinh thu nhập được trả cho quyền sử dụng nhãn hiệu phù hợp với quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ thì khoản thu nhập này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT là 10% (nếu áp dụng theo phương pháp khấu trừ) hoặc tỉ lệ (%) thuế GTGT tính trên doanh thu tính thuế là 5% (nếu áp dụng theo phương pháp trực tiếp) và chịu thuế TNDN theo tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh tính thuế là 10%.

 

Bình luận