Sáp nhập hàng loạt Chi cục thuế trong năm 2018

Đây là nội dung quan trọng tại Quyết định 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Theo đó, việc sắp xếp này đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu của Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 nhằm tinh gọn bộ máy hoạt động, đồng thời việc sắp lại này không được gây xáo trộn lớn về  tổ chức, nhân sự, tâm lý, tư tưởng công chức và người lao động, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa và thực hiện tinh giản biên chế.

Lộ trình sáp nhập được thực hiện từ nay đến hết năm 2020, cụ thể:

Năm 2018: Sáp nhập 327 Chi cục thuế quận, huyện, thị xã của 63 Cục thuế thành 154 Chi cục thuế khu vực

Trong đó,

- Thực hiện ghép 192 Chi cục thuế thành 90 Chi cục thuế khu vực (giảm 102 Chi cục), hoàn thành trước 01/7/2018;

- Thực hiện ghép 135 Chi cục thuế quận, huyện, thị xã thành 64 Chi cục thuế khu vực (giảm 71 chi cục), hoàn thành trước 01/9/2018.

Năm 2019: Sáp nhập 53 Chi cục thuế quận, huyện, thị xã của 63 Cục thuế thành 25 Chi cục thuế khu vực

Năm 2020: đảm bảo mục tiêu giảm tối thiểu 50% tổng số các Chi cục thuế

Sáp nhập 168 Chi cục thuế quận, huyện, thị xã của 63 Cục thuế thành 78 Chi cục thuế khu vực.

Chi tiết nội dung Quyết định 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 sẽ được cập nhật sớm đến các bạn.

Bình luận