Tính tiền chậm nộp theo tờ khai hải quan cuối cùng

 Trước thắc mắc về thời hạn nộp thuế ấn định và tính tiền chậm nộp tính theo thời hạn nộp thuế của tờ khai hải quan cuối cùng, Tổng cục Hải quan cho biết, “Tờ khai cuối cùng” là tờ khai hải quan cuối cùng của từng mặt hàng riêng biệt bị ấn định thuế.

Thắc mắc về thời hạn nộp thuế, Hải quan Hải Phòng có nêu, tại Khoản 27 Điều 1 Thông tư sổ 39/2018/TT-BTC  sửa đổi, bổ sung Điều 48 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định tại điểm c.2.2.2: “Trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng một phần trong tổng số hàng hóa cùng chủng loại thuộc nhiều tờ khai hải quan khác nhau… Thời hạn nộp thuế ấn định và tính tiền chậm nộp tính theo thời hạn nộp thuế của tờ khai hải quan cuối cùng”.

Vậy, thời hạn nộp thuế của: “tờ khai cuối cùng” được hiểu là tờ khai cuối cùng của cả lô hàng bị ấn định hay tờ khai cuối cùng của từng mặt hàng riêng biệt trong trường hợp có nhiều hơn một mặt hàng bị ấn định, đơn vị này cho rằng Tổng cục Hải quan cần hướng dẫn rõ.

Trả lời thắc mắc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, tại điểm a khoản 27 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm c.2.2.2 khoản 6 Điều 48 Thông tư số 38/2015/TT-BTC: “Trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng một phần trong tổng số hàng hóa cùng chủng loại thuộc nhiều tờ khai hải quan khác nhau, trên các tờ khai XK hoặc NK lần đầu đã xác định được số tiền thuế thì số tiền thuế ấn định là số tiền thuế trung bình được xác định theo công thức sau đây: (số tiền thuế ấn định bằng tổng số tiền thuế của hàng hóa cùng chủng loại tại các tờ khai hải quan) chia cho (tổng số hàng hóa tại các tờ khai hải quan) nhân (Số lượng hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng). Thời hạn nộp tiền thuế ấn định và tính tiền chậm nộp tính theo thời hạn nộp thuế của tờ khai hải quan cuối cùng.”

 

Theo quy định nêu trên thì tờ khai cuối cùng là tờ khai hải quan cuối cùng của từng mặt hàng riêng biệt bị ấn định thuế.

Bình luận